Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Praktyki studenckie na studiach pierwszego stopnia

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biologii ds. praktyk studenckich

dr hab. Paweł Majewski
pok. 34A, tel. 22 55 41 035,
e-mail: praktyki.wb@uw.edu.pl

W porozumieniu w sprawie organizacji praktyki, jako osobę reprezentującą UW wpisujemy obecnie dr. hab. Pawła Majewskiego (poniżej przykład jak powinien zostać uzupełniony stosowny fragment tekstu porozumienia): …Uniwersytetem, reprezentowanym przez pełnomocnika Dziekana Wydziału Biologii ds. praktyk studenckich dr hab. Pawła Majewskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Warszawskiego BP-015-0-686/2021 z dnia 25.11.2020 r.

Terminy dyżurów pełnomocnika
obecnie proszę kontaktować się drogą elektroniczną: pm.majewski@uw.edu.pl


Praktyki zawodowe krok po kroku

1. Przed rozpoczęciem organizowania praktyki należy zapoznać się z obowiązującym na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Regulaminem praktyk zawodowych (Regulamin praktyk – plik pdf).

2. Student może samodzielnie znaleźć firmę/instytucję, w której chce odbyć praktykę, lub skorzystać z:

3. W sprawie wyboru miejsca praktyki, należy skontaktować się e-mailowo z koordynatorem praktyk i uzyskać jego akceptację: pm.majewski@uw.edu.pl

4. Po wyrażeniu wstępnej zgody przez instytucję/firmę, w której ma odbyć się praktyki, należy pobrać i wypełnić formularze porozumienia w sprawie organizacji praktyk (Załącznik nr 1 – plik docx) i ramowego programu praktyk.

Uwaga – program praktyki należy uzgodnić z opiekunem praktyk (Załącznik nr 2 – plik pdf).

PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW

 • Wszystkie przygotowywane przez praktykanta pliki powinny mieć nazwę zaczynającą się od „nazwisko_imię_kierunekstudiów” (kierunek studiów oznaczony jako: BIOL, BIOTECH, OCHRONA); potem powinna następować informacja o rodzaju dokumentu, np. „porozumienie”, „program”, „zaświadczenie”, „sprawozdanie” (np. „Nowak_Jan_OCHRONA_program”).
 • Do wszystkich podpisów osób reprezentujących firmę/instytucję przyjmującą praktykanta muszą być dołączone stosowne pieczęcie.
 • W formularzu porozumienia w sprawie organizacji praktyk student uzupełnia dane dotyczące miejsca odbywania praktyk oraz dane studenta.
 • Formularz dotyczący ramowego programu praktyk należy wypełnić na podstawie ustaleń z opiekunem ze strony firmy/instytucji lub na podstawie uzyskanego od niego programu praktyk. Program praktyki powinien uwzględniać szkolenia wstępne (w tym szkolenie BHP) oraz związek praktyki z kierunkiem studiów.

5. Wypełnione formularze należy przesłać e-mailowo do akceptacji koordynatora praktyk.

6. Po zaakceptowaniu dokumentów, należy je wydrukować w trzech egzemplarzach oraz uzyskać stosowne podpisy i pieczęcie firmowe.

UZYSKANIE PODPISÓW

 • Na formularzu porozumienia w sprawie organizacji praktyk należy uzyskać podpis dyrektora lub innego upoważnionego pracownika z firmy/instytucji wraz z pieczęcią firmową.
 • • Na formularzu dotyczącym programu praktyk potrzebny jest podpis i pieczątka osobista lub pieczęć firmowa opiekuna praktyk ze strony firmy/instytucji oraz jego aktualne dane kontaktowe (imię i nazwisko, dokładny adres, telefon i/lub służbowy adres mailowy), a także podpis studenta.
  UWAGA – podpisane muszą zostać wszystkie egzemplarze każdego z formularzy.

7. Przekazanie skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów koordynatorowi praktyk e-mailowo: praktyki.wb@uw.edu.pl
UWAGA – czynność tą należy wykonać minimum 14 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyk. Koordynator potrzebuje kilkunastu dni na formalne zaakceptowanie miejsca odbywania praktyk, ubezpieczenie studenta oraz ewentualną akceptację dokumentów przez kwestora i radcę prawnego UW.

8. Po zaakceptowaniu dokumentów przez koordynatora praktyk zawodowych można rozpocząć realizowanie programu praktyk.

9. Po zakończeniu praktyki należy pobrać formularze zaświadczenia o odbyciu praktyki (Załącznik nr 3 – plik pdf) i sprawozdania z jej przebiegu (Załącznik nr 5 – plik pdf) oraz przygotować prezentację opisującą cele i efekty kształcenia osiągnięte podczas praktyki (Załącznik nr 6 – plik pptx). Po wypełnieniu formularzy i uzyskaniu wymaganych podpisów i pieczęci (tj. pieczątki osobistej opiekuna praktyki ze strony firmy/instytucji lub pieczęci firmowej) oraz przygotowaniu prezentacji, należy umówić się przez e-mail z właściwym dla kierunku studiów pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk na termin ustnego egzaminu.

UWAGA: do dokumentów przesyłanych pełnomocnikowi, należy dołączyć program praktyki!

Pełnomocnicy dziekana ds. praktyk zawodowych dla poszczególnych kierunków studiów:
Biologia
– dr hab. Halina Galera (praktyki.biol@uw.edu.pl)
Biotechnologia
– dr Klaudia Dębiec-Andrzejewska (praktyki.biotech@uw.edu.pl)
Ochrona środowiska
– dr hab. Halina Galera (praktyki.ochrona@uw.edu.pl)

10. Przed zaliczeniem praktyk, prosimy o wypełnienie studenckiej ankiety ewaluacyjnej. Należy pobrać formularz ankiety (Załącznik nr 7 – plik doc), wypełnić ją i przekazać do Dziekanatu ds. studenckich.

11. Zaliczenie praktyki zawodowej odbywa się na podstawie:

 • zaświadczenia o odbyciu praktyki,
 • sprawozdania z przebiegu praktyki,
 • wydruku prezentacji opisującej cele i efekty kształcenia osiągnięte podczas praktyki,
 • przeprowadzonego przez pełnomocnika ustnego egzaminu, podczas którego student przedstawia tą prezentację w formie ustnego referatu.

UWAGA – zaliczenie praktyki powinno odbyć się po zakończeniu czwartego semestru studiów I stopnia. Jest ono niezbędne do uzyskania absolutorium na studiach licencjackich.

12. Zaliczenie praktyki może nastąpić na podstawie zdobytego przez studenta doświadczenia zawodowego zgodnego z profilem kierunku studiów. W tej sytuacji zamiast zaświadczenia o odbyciu praktyki, student przedstawia wniosek o zaliczenie praktyk zawodowych na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub innych form działalności (Załącznik nr 4) wraz z odpowiednim załącznikiem, wymienionym w formularzu wniosku.

Formularze i Załącznik nr 6 do pobrania:

Dokumenty, które mogą być wystawione na wniosek firmy/instytucji realizującej praktyki:

 • Pełnomocnictwo Rektora UW do reprezentowania Uniwersytetu przy zawieraniu porozumień w sprawach praktyk studenckich;
 • Skierowanie na zawodową praktykę studencką;
 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu na czas praktyki zawodowej.

W sprawie wydania powyższych dokumentów należy zwrócić się do pełnomocnika ds. praktyk studenckich.

Przydatne linki: