Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Instrukcja dla Doktorantów Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Instrukcja dla Doktorantów Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dotyczy przewodów wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.

Podstawy prawne:

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

ROZPORZĄDZENIE MINSTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

1. Wszczęcie przewodu doktorskiego.

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.

W przypadku osoby będącej beneficjentem programu “Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, która nie spełnia warunku wszczęcia przewodu doktorskiego określonego w ust. 2, warunkiem wszczęcia tego przewodu jest dołączenie do wniosku opinii potwierdzającej wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez tę osobę oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, nabyte na podstawie art. 21a.” (Ustawa, artykuł 11, ust. 2 i 3)

Osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego składa w Dziekanacie Wydziału Biologii (najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem Rady Wydziału) następujące dokumenty (Rozporządzenie, paragraf 1 ust. 1 i 2):

 • wniosek do Dziekana o wszczęcie przewodu doktorskiego ze wskazaniem:
  1) obszaru wiedzy (podać: nauki przyrodnicze), 2) dziedziny (podać: nauki biologiczne), 3) dyscypliny naukowej (podać: biologia lub ekologia lub biotechnologia), w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, 4) dyscypliny dodatkowej (np. filozofia),
  5) proponowanym tematem i 6) koncepcją rozprawy doktorskiej (około 1 strony) oraz 7) propozycją co do osoby promotora i ew. promotora pomocniczego;
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magistra;
 • kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załącza poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu” oraz zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich;
 • wykaz opublikowanych lub przyjętych do druku publikacji naukowych;
 • oświadczenie (może być zawarte we wniosku), że kandydat wcześniej nie wnioskował o otwarcie przewodu doktorskiego; jeżeli było inaczej, należy załączyć informację o przebiegu przewodu;

Ponadto:

 • życiorys naukowy;
 • opinię osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego na temat zaawansowania rozprawy doktorskiej; kandydat będący beneficjentem programu “Diamentowy Grant” dostarcza opinię potwierdzającej wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez tę osobę oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, przygotowaną przez opiekuna naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego;
 • publikację, stanowiącą podstawę wszczęcia przewodu doktorskiego;
 • we wniosku powinna znaleźć się informacja, w jakim języku będzie rozprawa. Jeżeli będzie to język inny niż polski wniosek powinien zawierać prośbę do Rady Wydziału o wyrażenie na to zgody. Proponowany temat powinien być podany w języku w jakim będzie rozprawa;
 • kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia) będącego podstawą do zwolnienia z egzaminu.

2. Przewód doktorski.

Egzaminy. Doktorant musi zdać następujące egzaminy:

 • z dyscypliny dodatkowej, która powinna być wskazana we wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego (np. filozofia). Rada Wydziału Biologii przyjęła, że komisja egzaminująca składa się z egzaminującego, kierownika studiów doktoranckich (przewodniczący komisji) i promotora.
 • z nowożytnego języka obcego (np. angielski). Rada Wydziału Biologii przyjęła, że komisja egzaminująca składa się z egzaminującego, kierownika studiów doktoranckich (przewodniczący komisji) i promotora. Kandydat, który przedstawi z wnioskiem o otwarcie przewodu certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia) jest zwolniony z tego egzaminu.
 • z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej. Komisja musi być zatwierdzona przez Radę Wydziału, na wniosek promotora. Skład komisji – co najmniej cztery osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, w tym promotor i przewodniczący odpowiedniej Komisji Rady Wydziału do spraw przewodów doktorskich.

Egzaminy muszą być zdane po otwarciu przewodu doktorskiego, przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Komisję Rady Wydziału do spraw przewodów doktorskich.

Wybór recenzentów. Rada Wydziału, na wniosek promotora, po rekomendacji przez odpowiednią komisję ds. przewodów doktorskich, powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród czterech zaproponowanych kandydatów, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej i niebędących członkami Rady Wydziału Biologii. W stosunku do recenzentów nie mogą zachodzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Rozprawa doktorska. Wg Ustawy (artykuł 13, ust. 1 i 2): „Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru, artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.” To znaczy: „Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, o którym mowa w art. 20 ust. 7, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.”

Za zgodą Rady Wydziału rozprawa może być przedstawiona w języku innym niż polski. Może mieć formę tradycyjną („maszynopis książki”) lub może być zbiorem oryginalnych publikacji naukowych. Prace przeglądowe nie powinny być podstawą rozprawy doktorskiej, nie są bowiem „oryginalnym rozwiązaniem problemu naukowego”. Ustawa mówi także (artykuł 13 ust. 4), że rozprawę doktorską może stanowić „samodzielna i wyodrębniona” część pracy zbiorowej (np. artykułów naukowych). Jednak musi ona wykazywać indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy. Wg Rozporządzenia (Paragraf 5 ust. 2) „W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.”

Jeśli rozprawę doktorską stanowić ma zbiór oryginalnych publikacji naukowych w języku obcym (np. angielskim) wtedy doktorant zobowiązany jest we wniosku o otwarcie przewodu podać proponowany temat w tym języku i wnioskować do Rady Wydziału o zgodę na przedłożenie rozprawy w języku obcym.

Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w polskim i angielskim. Wzór pierwszych stron rozprawy doktorskiej dostępny jest na stronie Wydziału Biologii UW (pobierz plik – doc).

Złożenie rozprawy doktorskiej. Gotowa rozprawa doktorska powinna być złożona w Dziekanacie Wydziału Biologii w 4 egzemplarzach (w tym 1 egzemplarz do akt wydrukowany obustronnie, w przypadku rozprawy stanowiącej część pracy zbiorowej zawierający obowiązkowo oryginalne oświadczenia współautorów) wraz z wersją elektroniczna pdf na płycie CD i pisemną opinią promotora na temat składanej pracy. Doktorant proszony jest również o złożenie oddzielnej płyty CD ze streszczeniem w języku polskim i angielskim opatrzonym imieniem i nazwiskiem oraz tytułem rozprawy. Dziekanat wysyła rozprawę oraz niezbędne dokumenty do recenzentów. Recenzenci przedstawiają recenzje w formie papierowej i elektronicznej, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie.

Umieszczenie rozprawy w Archiwum Prac Dyplomowych UW. Po złożeniu rozprawy doktorant wpisuje do APD krótkie streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim. Ponadto doktorant przekazuje do APD wersję elektroniczną rozprawy doktorskiej (w formacie PDF) oraz streszczenie (tzw. autoreferat) rozprawy doktorskiej. Promotor umieszcza w APD swoją opinię. Dziekanat umieszcza w APD nadesłane recenzje. Po wyznaczeniu daty obrony Dziekanat wprowadza tę informację do APD a doktorant składa w APD oświadczenie o udzieleniu Uczelni licencji na udostępnianie treści rozprawy doktorskiej w repozytorium. Następnie doktorant drukuje oświadczenie i podpisane składa w Dziekanacie.

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do obrony. Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej i dopuszczeniem do obrony doktorant będący studentem studiów III stopnia na Wydziale Biologii UW musi zrealizować program studiów doktoranckich, poświadczony wpisami w indeksie i zdać wszystkie wymagane egzaminy. Recenzenci muszą dostarczyć recenzję (najpóźniej na tydzień przed terminem przyjęcia rozprawy). Rozprawa przyjmowana jest podczas posiedzenia Komisji Rady Wydziału do spraw przewodów doktorskich, podczas którego ustalany jest termin obrony doktoratu. Dziekanat zawiadamia, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony, o terminie i miejscu jej przeprowadzenia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej oraz wywiesza ogłoszenie w siedzibie jednostki organizacyjnej (Rozporządzenie, paragraf 7 ust. 3).

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji Rady Wydziału do spraw przewodów doktorskich z udziałem recenzentów, promotora, promotora pomocniczego. Podczas obrony doktorant zwięźle przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej następnie recenzenci przedstawiają swoje recenzje, do których kandydat musi się odnieść podczas obrony

3. Nadanie stopnia naukowego doktora i uzyskanie dyplomu.

Nadanie stopnia doktora odbywa się na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału UW (terminarz dostępny na stronie Wydziału Biologii UW). Po nadaniu stopnia doktora Dziekanat drukuje kartę danych do dyplomu doktorskiego, doktorant podpisem na karcie poświadcza poprawność danych. Na wniosek doktoranta dyplom doktorski może być wydany także w języku angielskim. Dyplomy wręczane są uroczyście raz do roku podczas promocji doktorskiej. Przed wydaniem dyplomu doktorant dokonuje wpłaty określonej kwoty za wydanie dyplomu. Potwierdzenie wpłaty przekazuje do Dziekanatu. Najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty obrony, przed odebraniem dyplomu, doktorant musi dostarczyć do Dziekanatu wypełnioną kartę obiegową (pobierz plik – doc) i wypełnić kartę SYNABA na stronie https://nauka-polska.pl/#/update?_k=3pzywz. Karta nie powinna być wypełniana w trybie on-line lecz z wykorzystaniem pobranego programu. Utworzony plik należy przesłać na wskazany w formularzu adres oraz na adres dziekanat.biol@uw.edu.pl.