Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

MISJA WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Uniwersytet Warszawski
Strategia Wydziału Biologii

Wydział Biologii UW jest częścią uczelni która w 2019 r. uzyskała status Inicjatywy Doskonałości – Uczelni Badawczej oraz stanowi część sojuszu 4EU+. Dzięki wysokiej jakości publikacji, rozwiniętej sieci kontaktów międzynarodowych i krajowych, aktywnemu uczestnictwu w programach badawczych Wydział Biologii UW jest zauważalny w obszarze nauk biologicznych w Europie i na świecie. Dzięki elastycznej, zróżnicowanej i jakościowo wysokiej, a jednocześnie przyjaznej studentom, ofercie dydaktycznej Wydział Biologii UW jest doskonale postrzeganym miejscem studiów, zaś jego absolwenci są doskonale przygotowani do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku pracy. Aktywność popularyzatorska Wydziału Biologii wpływa korzystnie na społeczny odbiór nauki i świadomość przyrodniczą.

MISJA WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Wydział Biologii prowadzi badania obejmujące szerokie spektrum dziedzin współczesnej biologii, biotechnologii, ekologii oraz ochrony środowiska. Bierze udział w tworzeniu światowego dorobku naukowego i rozwiązywaniu aktualnych problemów cywilizacyjnych, takich jak na przykład kryzys klimatyczny. Wykorzystuje najnowsze metody oraz podejścia badawcze, ukierunkowane na ciągły rozwój kadry. Wydział Biologii wydatkuje środki publiczne, uzyskane w drodze subwencji i konkursów, w sposób przejrzysty, umotywowany i przynoszący korzyści naukowe i dydaktyczne. Studenci wszystkich stopni mają dostęp do najnowszej wiedzy, jak też uczestniczą w pracach badawczych i nabywają umiejętności zapewniające im wysokie kwalifikacje zawodowe. na Wydziale przestrzegane i kształtowane są postawy obywatelskie i etyczne studentów uczące świadomego uprawiania nauki i rozumienia znaczenia środowiska przyrodniczego w funkcjonowaniu nowoczesnego globalnego społeczeństwa. Wydział Biologii jest częścią Uniwersytetu Warszawskiego i dąży do realizacji wspólnych i uniwersalnych celów naukowych i dydaktycznych oraz optymalizacji zarządzania uczelnią. Społeczność Wydziału upowszechnia i popularyzuje wiedzę przyrodniczą oraz swoje osiągnięcia zarówno w kraju jak i poza jego granicami, przedstawiając zróżnicowaną ofertę i formy popularyzacji. Wydział Biologii dba o swoją historię jak również chroni, kataloguje i udostępnia zbiory o charakterze muzealnym.

DIAGNOZA STANU JEDNOSTKI

 1. majątek trwały
  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (WB UW) administruje budynkiem Miecznikowa 1, część zakładów znajduje się w budynku Instytutu Biochemii i Biofizyki (IBB) oraz w budynku Centrum Biologiczno-Chemicznego (CNBCh). w skład Wydziału Biologii wchodzi Ogród Botaniczny oraz trzy stacje terenowe zlokalizowane w Białowieży, Pilchach i Urwitałcie.
  Wydział Biologii dysponuje gromadzonym latami majątkiem ruchomym w postaci wyposażenia laboratoriów, aparatury badawczej i zbiorów bibliotecznych i muzealnych. Zakup tego majątku w większości został sfinansowany z uzyskanych przez pracowników Wydziału projektów badawczych.
 2. zasoby ludzkie
  W 2019 na Wydziale Biologii pracowało 209 nauczycieli akademickich w tym 161 pracowników badawczo-dydaktycznych. Zatrudnionych jest także 160 pracowników niebędących nauczycielami, w tym 37 w administracji Wydziału i 26 etatów w obsłudze. z funduszy innych niż subwencja obsadzono 46 etatów. Pracownicy Ogrodu Botanicznego są opłacani z Osobowego Funduszu Płac niezależnego od subwencji dla Wydziału Biologii.
 3. dorobek naukowy
  W latach 2016-2019 pracownicy i studenci Wydziału Biologii opublikowali w czasopismach ponad 800 publikacji naukowych. w latach 2016-2019 pracownicy WB uzyskali finansowanie i podpisali umowy na realizację 102 projektów badawczych na sumę 79 320 065 zł.
 4. dorobek dydaktyczny
  W 2019 r. na Wydziale Biologii na studiach dziennych (I i II stopnia) studiowało 579 studentów, w tym na kierunkach: biologia 198, biotechnologia 322, ochrona środowiska 59. na studiach trzeciego stopnia studiowało 121 studentów, otrzymujących stypendia z puli WB UW lub projektów naukowych i dydaktycznych. Obecnie doktoranci Wydziału studiują w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UW. WB UW ma aktualną instytucjonalną akredytację Polskiej Akademickiej Komisji Akredytacyjnej. na wydziale działają liczne koła naukowych zrzeszające studentów wszystkich kierunków. Organizują krajowe i międzynarodowe studenckie konferencje naukowe (Oblicza Neuronauki, Symbioza, Biofuzje), wydają popularnonaukowe czasopismo „Oblicza Neuronauki”.
 5. otoczenie polityczno-prawne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne
  Wydział Biologii jest częścią Uniwersytetu Warszawskiego w związku z tym obowiązują go wszelkie zarządzenia Senatu, JM Rektora, a patrząc dalej ustawy Sejmu RP dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki. w obszarach wymagających szczególnego uregulowania obowiązuje regulamin Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz uchwały Rady Wydziału i Rady Dyscypliny oraz zarządzenia Dziekana. Wszystkie dokumenty WB są umieszczone na stronach wydziałowego Intranetu i są dostępne dla pracowników i studentów.
  Wydział Biologii zlokalizowany jest na terenie Kampusu Ochota, jednego z największych centrów nauk matematyczno-przyrodniczych w Polsce. Zapewnia to możliwość korzystania z najnowocześniejszego sprzętu naukowego i prowadzeniu interdyscyplinarnych badań naukowych.
 6. analiza SWOT

Najważniejsze spośród mocnych i słabych stron Wydziału to:

Mocne strony:
dobry dorobek naukowy, dobry współczynnik sukcesu w uzyskiwaniu finansowania projektów badawczych oraz projektów finansujących przedsięwzięcia związane z dydaktyką, bardzo dobre wyposażenie w aparaturę badawczą, elastyczny, ukierunkowany na studenta i nowoczesny program studiów, efektywny systemem wewnętrznej weryfikacji jakości kształcenia, współpraca z Interesariuszami zewnętrznymi w tworzeniu programu studiów, wysoka ocena zajęć i prowadzących przez studentów, wypracowanie systemu optymalizacji użytkowania powierzchni, duża aktywność pracowników i studentów w popularyzacji nauki, działające Biuro Karier

Słabe strony:
zbyt duża liczba pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w stosunku do liczby nauczycieli akademickich, niewielki udział w finansowanych projektach międzynarodowych, niewystarczająca oferta przedmiotów w języku angielskim

Za najistotniejsze szanse i zagrożenia uznano:

Szanse:
Uzyskanie statusu Uczelni Badawczej Inicjatywy Doskonałości przez UW, udział UW w sojuszu 4EU+ finansowanie badań ze strony Unii Europejskiej, pojawianie się nowych źródeł finansowania ze strony Państwa oraz innych instytucji dla młodych pracowników naukowych, projekty aplikacyjne oparte na transferze wiedzy, rosnące zapotrzebowanie młodych ludzi i ich potencjalnych pracodawców na uzyskanie wykształcenia na najlepszych uczelniach, wzrost zainteresowania działalnością popularyzatorską, potrzeba interdyscyplinarnych studiów przyrodniczych, przepływ studentów między wydziałami, uczelniami, krajami.

Zagrożenia:
niskie nakłady na prowadzenie kształcenia i naukę ze strony Państwa i brak deklaracji ich zwiększenia, wzrost sprawozdawczości dla organów nadrzędnych (MNiSW) nieprzekładający się na wykorzystanie otrzymanych w ten sposób informacji na sposób i efektywność finansowania nauki, mało konkurencyjne płace w jednostkach uniwersyteckich, pogłębiający się niż demograficzny, rosnące wymagania formalno-prawne ze strony Państwa dotyczące prowadzenia dydaktyki, brak wystarczającego wsparcia ze strony UW w obsłudze i wymaganiach baz sprawozdawczych POLON i PBN, spadająca liczba studentów

CELE STRATEGICZNE

Kształcenie

Cel strategiczny: Utrzymanie wysokiej jakości nauczania i twórczy rozwój metod dydaktycznych

Cele szczegółowe:

 1. Zindywidualizowanie procesu nauczania, wspieranie modelu mistrz-uczeń
 2. Utrzymanie właściwych proporcji między zajęciami praktycznymi i teoretycznymi
 3. Wdrażanie innowacji dydaktycznych, w tym interdyscyplinarnych, bez zaburzania wypracowanych wzorców
 4. Kształtowanie postaw etycznych studentów i doktorantów
 5. Realizacja działań zwiększających aktywność i wydobywających potencjał twórczy studentów
 6. Rozważne ukierunkowanie dydaktyki na potrzeby współczesnej nauki i technologii, współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w kształtowaniu programu studiów
 7. Intensyfikacja działań związanych z popularyzacją nauki w tym edukacji ekologicznej społeczeństwa

Badania

Cel strategiczny Podniesienie rangi wydziału jako ośrodka prowadzącego twórcze, nowoczesne i widoczne w świecie badania naukowe

Cele szczegółowe:

 1. Stworzenie warunków organizacyjnych zachęcających pracowników, doktorantów i studentów wydziału do podejmowania ambitnych celów badawczych
 2. Intensyfikacja badań interdyscyplinarnych
 3. Wzmacnianie współpracy międzynarodowej
 4. Zwiększenie poziomu finansowania badań ze środków zewnętrznych, krajowych i zagranicznych
 5. Rozważne popieranie wdrożeń i usług naukowych, transfer wiedzy i nowoczesnych technologii do gospodarki

Zarządzanie jednostką

Cel strategiczny: Zwiększenie sprawności organizacyjnej Wydziału Biologii umożliwiającej realizację celów dydaktycznych i naukowych

Cele szczegółowe:

 1. Wypracowanie struktury zatrudnienia zapewniającej realizację misji Wydziału Biologii
 2. Aktywny udział Wydziału Biologii w zarządzaniu Uniwersytetem, wypracowanie optymalnego modelu organizacyjnego uczelni
 3. Wspierająca rozwój konstrukcja budżetu Wydziału Biologii jednocześnie umożliwiająca zbilansowanie jednostki

Warszawa 2019
Dziekan prof. dr hab. Agnieszka Mostowska