Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

PODYPLOMOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA

EDYCJA 2023/2024, REKRUTACJA TRWA OD 12 CZERWCA DO 15 WRZEŚNIA 2023 r.

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów wyższych – licencjackich i magisterskich zainteresowani szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska.

Studia dedykowane są głównie pracownikom związanym z ochroną środowiska, w szczególności pracownikom administracji publicznej wszystkich szczebli, pracowników zakładów pracy (w tym dużych koncernów) odpowiedzialnych za sprawy ochrony środowiska, dziennikarze zajmujący się tematyką ochrony środowiska a także pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, edukatorom (nauczycielom na każdym poziomie edukacyjnym) oraz przedstawicielom samorządów.

Studia Podyplomowe prowadzone są w systemie zaocznym (2 semestry, 21 zjazdów). Zajęcia odbywają się stacjonarnie głównie w soboty (godz. 09.00-18.00) w gmachu Wydziału Biologii UW. Liczba miejsc: 20-34

W określonych przypadkach istniej możliwość zorganizowania wybranych wykładów zdalnie (wymagana zgoda wykładowcy i słuchaczy).

KOSZTY: czesne- 8500 PLN (płatne w 2 ratach po 4250 PLN)

Program Podyplomowych Studiów Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023 (pobierz plik pdf)

Informacje organizacyjne, tryb, czas trwania, kryteria zaliczania: (pobierz plik pdf)

ZAPISY NA STUDIA

Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), wypełnienie wymaganych danych oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Zakwalifikowani kandydaci składają komplet dokumentów:

  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Życiorys
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności

Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu. W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe będzie wniesienie opłaty czesnego za I semestr (4250 PLN) przed pierwszym zjazdem. Podyplomowe Studia Ochrony Środowiska w systemie zaocznym rozpoczynają się zawsze w I semestrze danego roku akademickiego.

HARMONOGRAM REKRUTACJI, W TYM TERMINY REJESTRACJI, TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW, PŁATNOŚCI:

Rekrutacja: rejestracja w IRK (12.06. – 15.09.23)

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 25.09.23

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w wersji papierowej będą przyjmowane po akceptacji kandydata w systemie IRK. Dokumenty można składać osobiście w terminie 25.09.23 – 30.09.23 w sekretariacie studiów podyplomowych, Wydziału Biologii UW, (w godz. 9:00-15:30), ul. Miecznikowa 1, 02-096, Warszawa lub przesłać pocztą (decyduje data nadania dokumentów).

Koszt uczestnictwa wynosi 8500 zł. Opłaty można dokonać jednorazowo lub w dwóch ratach (4250 zł + 4250 zł), na indywidualny numer konta generowany po immatrykulacji studenta do USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Immatrykulacja w aplikacji USOS umożliwia przenoszenie danych kandydatów na studia z systemu IRK do USOS.

Termin wniesienia opłaty za studia:
I rata – do 06.10.23
II rata – do 14.02.24.
Brak wniesienia opłaty powoduje skreślenie z listy słuchaczy.

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent Podyplomowych Studiów „Ochrona Środowiska” otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych. Absolwent uzyskuje wiedzę ogólną z zakresu szeroko rozumianej ekologii, współczesnych zagrożeń dla przyrody i środowiska oraz procesów i metod stosowanych w jego oczyszczaniu z organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń. Zapoznaje się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz technologiami ich przetwarzania, z systemami zarządzania środowiskiem, aktami prawnych w ochronie środowiska, organizacją ochrony przyrody w Polsce oraz strategiami edukacji ekologicznej społeczeństwa. Zdobywa umiejętność zastosowania geograficznego systemu informacji GIS, a także aplikowania o środki na ochronę środowiska i edukację ekologiczna. Skrócony opis przedmiotów (pobierz plik pdf)

Wykładowcami są pracownicy Wydziału Biologii UW oraz zaproszone osoby z innych, najlepszych polskich uczelni. Wszyscy wykładowcy posiadają niezbędne kwalifikacje, m.in. wiedzę z zakresy tematycznego danego przedmiotu oraz doświadczenie dydaktyczne w realizacji podobnych treści programowych. Niejednokrotnie są to wybitni specjaliści w danej dziedzinie, o czym świadczą ich publikacje naukowe oraz opracowania w postaci książek i monografii. Oprócz pracowników naukowych z Uniwersytetu Warszawskiego zajęcia prowadzą zaproszeni wykładowcy/eksperci z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz geoinformatyk, programista związany z projektem Quantum GIS

KONTAKT

Dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz.
tel. (22) 55 41 420
e-mail: ma.popowska@uw.edu.pl
adres: Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski, 02-096 Warszawa, ul. I. Miecznikowa 1

KIEROWNIK PODYPLOMOWYCH STUDIÓW OCHRONY ŚRODOWISKA:

Dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz.
Kierownik Zakładu Fizjologii bakterii Instytutu Mikrobiologii, Wydziału Biologii UW. Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu mikrobiologii, fizjologii i genetyki bakterii oraz biotechnologii. Jest autorką licznych publikacji, projektów badawczych, a także twórcą patentów dotyczących Ochrony Środowiska, oraz beneficjentką licznych nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych za dorobek naukowy, publikacje i patenty.

RADA PROGRAMOWA:

Dr Piotr Golec
Dr inż. Iwona Kuczyńska
Dr Monika Mętrak
Dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz.
Dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska
Dr hab. Waldemar Siuda, prof. UW