Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Sylwetka absolwenta

Sylwetki absolwentów studiów I stopnia

Biologia

Absolwenci kierunku Biologia otrzymują dyplom licencjacki po zakończeniu trzyletnich studiów I stopnia. Posiadają szeroką wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych: botaniki, zoologii, biochemii,  biologii  komórki, genetyki, mikrobiologii, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, immunologii, ochrony środowiska i ewolucjonizmu opartą na solidnych podstawach nauk ścisłych (matematyki, fizyki, chemii, statystyki i informatyki)

Podczas studiów zdobywają teoretyczne i praktyczne umiejętności w posługiwaniu się całym wachlarzem technik laboratoryjnych i analitycznych oraz umiejętności związane z pracą w terenie. Znajomość metod biologii eksperymentalnej przygotowuje ich do współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Są także dobrze przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych oraz wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego. Absolwenci kierunku Biologia, o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii blok przedmiotów pedagogicznych, uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy nauczycielskiej w szkołach podstawowych. Absolwenci studiów I stopnia legitymują się certyfikatem biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym.
Absolwenci kierunku Biologia przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia.

Biotechnologia

Absolwenci kierunku Biotechnologia po zakończeniu trzyletnich studiów I stopnia otrzymują tytuł licencjata. Posiadają szeroką wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych: m. in. biochemii, biologii  komórki, genetyki, mikrobiologii, opartą na solidnych podstawach nauk ścisłych (matematyki, fizyki, chemii, statystyki i informatyki). Wiedzę tę wzbogacają teoretycznie i praktycznie w zakresie biotechnologii, biologii molekularnej, inżynierii bioprocesowej i genetycznej, mikrobiologii przemysłowej, kultur tkankowych oraz metod biotechnologicznych w ochronie środowiska. Interdyscyplinarne i wszechstronne wykształcenie umożliwia absolwentom  kierunku  Biotechnologia sprawne poruszanie się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, a także przygotowuje do współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwenci tego kierunku są bardzo dobrze przygotowani do stosowania określonych technik biotechnologicznych i tym samym przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych oraz wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego. Są także przygotowani do samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Absolwenci studiów I stopnia legitymują się certyfikatem biegłości językowej na poziomie B2 i posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym.
Absolwenci kierunku Biotechnologia przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia.

Ochrona Środowiska

Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska otrzymują dyplom licencjacki po zakończeniu trzyletnich studiów I stopnia. Posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, statystyki i informatyki oraz biochemii,  biologii  komórki, genetyki, mikrobiologii) oraz nauk o środowisku (ekologii, ochrony środowiska, ochrony przyrody). Absolwenci wiedzę zdobytą w czasie studiów potrafią wykorzystać w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Są przygotowani do pracy w charakterze specjalistów i konsultantów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych czy w instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem. Są także przygotowani do samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Absolwenci studiów I stopnia legitymują się certyfikatem biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym.
Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia.

Sylwetki absolwentów studiów II stopnia

Biologia

Absolwenci kierunku BIOLOGIA uzyskują dyplom magisterski po zakończeniu studiów II stopnia o specjalności Biologia komórki i organizmu lub Biologia środowiskowa.

Niezależnie od wybranej specjalności Absolwenci uzyskują wszechstronne i interdyscyplinarne wykształcenie, które daje istotne możliwości zatrudnienia Przygotowani są też do pracy w szeroko pojętej służbie zdrowia w dziedzinie analizy i diagnostyki bakteriologicznej, medycznej i epidemiologicznej. Absolwenci potrafią obsługiwać aparaturę badawczą i są przygotowani do pracy w instytucjach wykorzystujących nowoczesne techniki biologii eksperymentalnej związane z medycyną, technologią żywności, farmacją itp. Są także chętnie zatrudnianymi specjalistami do szkoleń i marketingu szczególnie w firmach farmaceutycznych czy kosmetycznych. Absolwenci kierunku Biologia mają możliwość odbycia kształcenia pedagogicznego, które nadaje uprawnienia do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkołach ponadpostawowych. Absolwenci kierunku Biologia są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia studiów III stopnia na Uczelniach w kraju, w instytutach naukowo-badawczych i licznych Uniwersytetach europejskich.

 • Absolwenci specjalizacji Biologia Komórki i Organizmu otrzymują wykształcenie ogólnobiologiczne i są przygotowani do pracy we wszystkich jednostkach, gdzie wiedza biologiczna jest istotna. Może to być służba zdrowia gdzie znajdują zatrudnienie w dziedzinie analizy i diagnostyki bakteriologicznej, medycznej i epidemiologicznej czy w nowoczesnych technologiach związanych z medycyną, farmacją czy technologią żywności ( w zakresie diagnostyki i analityki).
 • Absolwenci specjalizacji Biologia środowiskowa są przygotowani do pracy w dziedzinie szeroko pojętej ochrony środowiska. Przygotowani są do pracy zarówno w parkach narodowych, rezerwatach itp. w charakterze specjalistów, jak też w zakresie rekultywacji terenów i ochrony terenów zagrożonych. Są też przygotowani do pracy w administracji państwowej i samorządowej jako eksperci i rzeczoznawcy od ochrony środowiska.

Bioltechnologia

Absolwenci kierunku Biotechnologia  otrzymują  dyplom magisterski ze specjalnością Biotechnologia medyczna, Mikrobiologia lub Biologia molekularna, po zakończeniu dwuletnich studiów II stopnia. Rozległa i dogłębna znajomość nowoczesnych technologii i metod badawczych oraz umiejętność stawiania pytań pod adresem otaczającej rzeczywistości i umiejętność poszukiwania na nie odpowiedzi zaliczamy do najważniejszych atutów absolwentów studiów II stopnia kierunku Biotechnologia. Absolwenci wszystkich specjalności kierunku Biotechnologia są bardzo dobrze przygotowani, zarówno teoretycznie jak i praktycznie do pracy w nowoczesnych technologiach związanych z biomedycyną, farmacją; technologiach związanych z zastosowaniem inżynierii genetycznej do selekcji i modyfikacji mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych, do przeprowadzania procesów biosyntezy, do izolacji i oczyszczania bioproduktów, do ich szczegółowej analizy i diagnostyki. Potrafią obsługiwać specjalistyczną aparaturę badawczą i pomiarową.

 • Absolwenci specjalności Biotechnologia Medyczna znają różnorodne techniki i metody biotechnologiczne przydatne zwłaszcza w medycznych laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych. Uzyskują przygotowanie do pracy w placówkach służby zdrowia, firmach farmaceutycznych, biomedycznych i biotechnologicznych w dziedzinie analizy i diagnostyki bakteriologicznej, medycznej i epidemiologicznej. Absolwenci tej specjalności posługują się metodami molekularnymi stosowanymi w epidemiologii i monitorowaniu zakażeń, poszukiwaniu leków antybakteryjnych, konstruowaniu szczepionek, metodami wczesnego wykrywania chorób genetycznych i nowotworowych.
 • Absolwenci specjalności Mikrobiologia są przygotowani do pracy w nowoczesnych technologiach związanych z zastosowaniem inżynierii genetycznej do selekcji i modyfikacji mikroorganizmów, do ich szczegółowej analizy i diagnostyki. Ważną dziedziną, do której również są przygotowani absolwenci tej specjalności jest technologia żywności w zakresie analizy i diagnostyki, przede wszystkim bakteriologicznej.
 • Absolwenci specjalności Biologia molekularna uzyskują przygotowanie do pracy w instytucjach wykorzystujących nowoczesne techniki biotechnologiczne i biomolekularne. Są przygotowani do pracy w nowoczesnych technologiach związanych z przemysłem farmaceutycznym, spożywczym, fermentacyjnym, utylizacyjnym. związane z medycyną i farmacją itp.

Absolwenci kierunku Biotechnologia, którzy odbyli zajęcia bloku pedagogicznego są przygotowani do pracy w szkołach ponadpodstawowych. Absolwenci kierunku Biotechnologii są także bardzo dobrze przygotowani do pracy naukowej i dalszego rozwoju zawodowego. Podejmują studia trzeciego stopnia na Wydziale Biologii, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i SGGW, a także w licznych instytutach naukowo-badawczych w kraju. Często podejmują dalsze kształcenie za granicą.·

Ochrona Środowiska

Absolwenci kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA otrzymują  dyplom magisterski ze specjalnością Biologiczne Podstawy Ochrony Srodowiska po zakończeniu dwuletnich studiów II stopnia. Znają podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska. Posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiającą rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym czy globalnym kierując się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwenci posiadają umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Są przygotowani do pracy w charakterze inwestorów i organizatorów ochrony środowiska we współpracy z administracją państwową i samorządową, specjalistów w dziedzinie analizy i diagnostyki bakteriologicznej i epidemiologicznej. Mogą wykonywać pracę konserwatorów przyrody i jej zasobów .

Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska mają możliwość odbycia kształcenia pedagogicznego, które nadaje uprawnienia do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkołach ponadpodstawowych.

Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia studiów III stopnia na Uczelniach w kraju, w instytutach naukowo-badawczych i licznych Uniwersytetach europejskich.

NOWY MAKROKIERUNEK

RADIOGENOMIKA

Absolwenci kierunku Radiogenomika osiągną efekty kształcenia niezbędne do uzyskania szerokiej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu chemii jądrowej i technik obrazowych, w tym badań izotopowych, obrazowania molekularnego i medycyny nuklearnej oraz genomiki m.in. badań genetycznych i określania podłoża genetycznego różnych chorób, ich diagnostyki i doboru spersonalizowanego leczenia.

Studia współtworzone

ANTROPOZOOLOGIA

Studia mają na celu przekazanie studentom interdyscyplinarnej wiedzy o ludziach i zwierzętach z obszarów nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz nauk o sztuce, a także rozwijanie umiejętności dostrzegania, opisywania i rozumienia zjawisk z pogranicza dziedzin. Łącząc różne dyscypliny wiedzy z zakresu humanistyki, nauk przyrodniczych i społecznych, studia te przygotowują do podejmowania wciąż nowych wyzwań i uczestnictwa w budowaniu relacji między ludźmi a zwierzętami, opartej na gruntownej wiedzy o zwierzętach i poszanowaniu ich interesów, dobrostanu i praw.

Absolwenci antropozoologii potrafią samodzielnie pogłębiać wiedzę, integrując fakty i zjawiska z różnych jej obszarów. Charakteryzują się otwartością i wrażliwością na otaczający ich świat oraz stosunek do zwierząt i ich traktowanie. Cechująca ich postawa otwartości jest oparta o integralną wiedzę z zakresu biologii, antropologii, psychologii, socjologii, prawa, historii, nauk o sztuce, nauk o kulturze i religii, literaturoznawstwa, filozofii i etyki. Absolwenci potrafią, przy użyciu odpowiednich narzędzi, analizować i kształtować interakcje ze zwierzętami, biorąc pod uwagę ich społeczny, kulturowy, historyczny, prawny, teologiczny, ekonomiczny i polityczny kontekst.

Absolwenci posiadają solidne podstawy do studiów magisterskich z elementami samodzielnej pracy badawczej zarówno w obszarze humanistyki, jak i na styku nauk społecznych, humanistycznych i przyrodniczych. Absolwenci potrafią pracować ze zwierzętami, budując z nimi relacje oparte na szacunku, zaufaniu, autonomii, otwartości, wzajemnym uczeniu się oraz zasadzie ochrony słabszej strony i dbałości o jej życie i dobrostan. Są przygotowani do pracy w instytucjach związanych ze sferą edukacji, kultury, turystyki, mediów i w organizacjach rozwiązujących problemy relacji ze zwierzętami w instytucjach samorządowych i pozarządowych.

Bioinformatyka i Biologia Systemów

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia (LICENCJATA)

Absolwenci makrokierunku bioinformatyka będą przygotowani do operowania jednocześnie wiedzą z zakresu biologii, fizyki, chemii, matematyki, i informatyki. Uzyskają gruntowne wykształcenie w zakresie stosowania różnorodnych metod bioinformatyki i biologii systemów. Studia przygotowują do działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz powinien umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu bioinformatyki. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie bioinformatyki.
Absolwenci znajdą zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach, zarówno naukowych jak i komercyjnych, zajmujących się badaniami biologicznymi na  wszystkich poziomach organizacji -molekularnym, komórkowym, organizmalnym i populacyjnym i ich praktycznym wykorzystaniem, a także w instytucjach medycznych wykorzystujących zdobycze genetyki funkcjonalnej w diagnostyce medycznej i projektowaniu terapii.

MISMAP

 Celem Kolegium MISMaP jest wykształcenie absolwentów, którzy nie tylko posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, ale:

 1. potrafią logicznie myśleć i formułować swoje poglądy
 2. umieją stawiać pytania i formułować problemy
 3. potrafią rozwiązywać te problemy
 4. potrafią organizować swoją naukę i pracę
 5. umieją się uczyć nowych pojęć
 6. mają podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące warsztatu badawczego.

Absolwent Kolegium posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Stosownie do wybranych kierunków kształcenia powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska zachodzące w przyrodzie, umieć prowadzić rozumowanie matematyczne, być przygotowanym do posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do podejmowania inicjatyw badawczych, posiada umiejętność pracy zespołowej i kierowania zespołem. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 ESOKJ. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na poszczególnych kierunkach, na studiach międzykierunkowych lub w ramach makrokierunku. Absolwent studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

MSOŚ – Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Studia licencjackie

Absolwent studiów I stopnia:

 • posiada interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
 • posiada podstawowe przygotowanie do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli),
 • powinien rozumieć i umieć analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko,
 • powinien znać podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej,
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ochrony środowiska,
 • jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Studia magisterskie

Absolwent studiów II stopnia:

 • posiada rozszerzoną (w stosunku do studiów I stopnia) wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, a także nauk humanistycznych, prawnych i ekonomicznych o metody badań środowiskowych, ekonomiczne problemy polityki ochrony środowiska, zarządzanie ochroną środowiska, planowanie przestrzenne, architekturę krajobrazu i filozofię oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności: biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, geologicznej, prawnej lub ekonomicznej,
 • posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach – a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych,
 • posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej oraz być przygotowany do pracy w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli),
 • powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach III stopnia(doktoranckich),
 • umie porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.