Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Pełnomocnicy ds. Równości

Pełnomocnicy ds. Równości są osobami pierwszego kontaktu dla pracowników i studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w sytuacjach wymagających wsparcia/ porady/ wyjaśnienia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi, molestowaniu seksualnemu. Upowszechniają także informacje o działaniach równościowych prowadzonych przez Uniwersytet. Kontakt do pełnomocników Dziekana WB ds. Równości.

Równoważni to równościowa strona UW, gdzie można znaleźć różne informacje i porady dotyczące dyskryminacji i in., w tym informacje o Komisji Antydyskryminacyjnej.

Plan Równości Płci dla UW: strategia działań równościowych na lata 2020-2023. Opiera się ona na pięciu celach, sformułowanych na podstawie badań potrzeb społeczności UW, konsultacji eksperckich oraz przeglądu rozwiązań stosowanych w uczelniach europejskich.

Działania edukacyjne:

Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)
Publikacja zawiera zasady i procedury obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim, oraz rekomendacje i porady dotyczące przeciwdziałania i reagowania w sytuacjach molestowania seksualnego. Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/przeciwdzialanie-molestowaniu-seksualnemu-na-uczelni-informator-uniwersytetu-warszawskiego/

Poradnik Antydyskryminacyjny dla Pracujących i Studiujących na UW

Poradnik Antydyskryminacyjny dla pracujących i studiujących na UW z omówieniem konkretnych przypadków przeciwdziałania dyskryminacji.

Kampania społeczna: „Wszyscy Jesteśmy Równoważni” – znane Państwu plakaty, a także filmiki edukacyjne na temat przeciwdziałania różnym formom dyskryminacji na UW:

Rekomendacje dotyczące języka niedyskryminującego na Uniwersytecie Warszawskim – poradnik przygotowany przez zespół ekspercki z Wydziału Polonistyki UW.

Kurs na Równość – internetowy kurs oferujący wiedzę o równym traktowaniu i umiejętności związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji. Dla studiujących oferowany jest jako przedmiot ogólnouniwersytecki – OGUN, osoby pracujące na UW również mogą zrealizować kurs.

Szkolenia stacjonarne dla studentek i studentów w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich.

Szkolenia równościowe dla pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych regularnie organizowane przez Biuro Spraw Pracowniczych – informacje podawane są na bieżąco w korespondencji emailowej z BSP.

Zapis konferencji „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim – w kierunku standardów i procedur” zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Trzy poradniki dla osób transpłciowych na UW – pod tym linkiem trzy poradniki dotyczące osób transpłciowych na uczelniach wyższych: dla administracji, dla uczelni, dla studiujących.

Wsparcie:

Rzecznik Akademicki/ Ombudsman

Ombudsman to miejsce, do którego warto zgłosić się w przypadku konfliktu (między pracownikami, między studentem a pracownikiem itp). Można zgłosić się do biura Ombudsmana, czyli Rzeczniczki Akademickiej, porozmawiać o swojej sprawie z zachowaniem poufności – imię i nazwisko nie są znane nikomu poza osobą zgłaszającą się i osobą z biura Ombudsmana.

Zdarza się, że na tym etapie sprawa zostaje zakończona, tzn. osoba zgłaszająca się uznaje, że nie potrzebuje dalszego wsparcia, ponieważ uzyskane informacje są satysfakcjonujące. Jeśli osoba zgłaszająca decyduje się kontynuować sprawę, zostaje poinformowana o różnych możliwościach działania, w tym takich, w których pojawi się imię i nazwisko (np. skorzystanie z Procedury Antydyskryminacyjnej, czytaj poniżej).

Jako pełnomocnicy chętnie skontaktujemy osoby potrzebujące wsparcia z Rzeczniczką Akademicką i będziemy wspierać w trakcie rozwiązywania zgłoszonej sprawy.

Główna specjalistka ds. równouprawnienia na Uniwersytecie Warszawskim

dr hab. Julia Kubisa
rownouprawnienie@uw.edu.pl
tel: (+48) 22 552 71 85

Procedura Antydyskryminacyjna  to formalne postępowanie skargowe w przypadkach dyskryminacji i molestowania seksualnego. Określa ona zasady przeciwdziałania dyskryminacji, w tym molestowaniu seksualnemu na UW. Określa też sposób postępowania w sytuacjach gdy dochodzi do dyskryminacji. Celem wprowadzenia procedury jest wspieranie działań sprzeciwiających się dyskryminacji, ochrona członków społeczności UW przed wystąpieniem przejawów tego zjawiska oraz wspieranie osób, które doświadczyły dyskryminacji.

Komisja ds Przeciwdziałania Mobbingowi na UW – tu warto zgłosić się w przypadku mobbingu

Centrum Pomocy Psychologicznej UW – Inicjatywa UW dla osób pracujących i studiujących, które doświadczają różnego rodzaju problemów psychicznych, obniżenia nastroju itp. Centrum Pomocy Psychologicznej współpracuje z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.