Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Laboratorium Aparaturowe Chromatografii Cieczowej i Spektrometrii Mas

Laboratorium Aparaturowe Chromatografii Cieczowej i Spektrometrii Mas w Zakładzie Regulacji Metabolizmu
W laboratorium wykonujemy analizy składu jakościowego i ilościowego próbek biologicznych przy pomocy technik wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), ultrasprawnej chromatografii cieczowej (UPLC) oraz spektrometrii mas. Dysponujemy spektrometrem mass typu QTof – Synapt G2 HDMS oraz spektrometrem kwadrupolowym ZQ firmy Waters, licznymi urządzeniami UPLC: Aquity i nanoAquity firmy Waters, urządzeniem do wysokosprawnej chromatografii jonowej – Dionex 3000 oraz innymi standardowymi urządzeniami HPLC. Do detekcji oraz identyfikacji związków obecnych w poddanych chromatograficznemu rozdziałowi próbach oprócz detektorów mas wykorzystujemy również detektory UV/Vis, Diode-rray, konduktometryczne w układach z supresorami jonowymi oraz detektory elektrochemiczne.
Posiadana baza sprzętowa umożliwia analizę składu próbek biologicznych oraz wykrywanie związków o bardzo zróżnicowanych właściwościach. Wykonujemy:

  1. oznaczenia proteomiczne, m.in. identyfikację białek, rozdział białek w mieszaninie, oznaczenie zawartości konkretnych białek w mieszaninie wykorzystując nanoUPLC sprzężone ze spektrometrem mas Synapt G2 HDMS i oprogramowaniem ProteinLynx
  2. rozdział, określenie mas i identyfikację na podstawie widm MS/MS związków drobnocząsteczkowych dających się przeprowadzić do postaci jonów techniką ESI
  3. oznaczenia licznych jonów organicznych jak i nieorganicznych w roztworach wodnych przy zastosowaniu wysokosprawnego chromatografu jonowego Dionex 3000. Sprzężenie układu z detektorem mas pozwala rutynowo oznaczyć wiele metabolitów glikolizy i cyklu kwasu cytrynowego w próbkach biologicznych oraz zawartość kwasów organicznych w produktach spożywczych. Zastosowanie detektora elektrochemicznego umożliwia oznaczenia związków łatwo ulegających redukcji lub utlenieniu takich jak cukry i tiole.
  4. oznaczenie metodami HPLC i UPLC w połączeniu ze spektrometrią mas zawartości lipidów polarnych i niepolarnych

W oparciu o posiadany sprzęt jesteśmy w stanie opracować szeroki zakres metod pozwalających zidentyfikować w próbkach biologicznych także inne, niewymienione powyżej, substancje.