We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Internships during Bachelor Studies

Dean’s Representative for Internships

dr hab. Paweł Majewski
room 19A, phone: (+48) 22 554 10 19,
e-mail: pmajew@biol.uw.edu.pl

Office hours:
Please contact via mail pmajew@biol.uw.edu.pl


Internships step by step [in Polish]

1. Przed rozpoczęciem organizowania praktyki należy zapoznać się z obowiązującym na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Regulaminem praktyk zawodowych (pobierz plik pdf).

2. Student może samodzielnie znaleźć firmę/instytucję, w której chce odbyć praktykę, lub skorzystać z:

3. W przypadku wątpliwości w sprawie słuszności wyboru miejsca praktyki, należy skontaktować się z koordynatorem praktyk e-mailowo: pmajew@biol.uw.edu.pl

4. Po wyrażeniu wstępnej zgody przez instytucję/firmę, w której ma odbyć się praktyka, należy pobrać formularze porozumienia w sprawie organizacji praktyk (Załącznik nr 1) i ramowego programu praktyk (Załącznik nr 2), wypełnić je i wydrukować w trzech egzemplarzach oraz uzyskać stosowne podpisy:

 • WYPEŁNIANIE FORMULARZY
  W formularzu porozumienia w sprawie organizacji praktyk student uzupełnia dane dotyczące miejsca odbywania praktyk oraz dane studenta.
  Formularz dotyczący ramowego programu praktyk należy wypełnić na podstawie ustaleń z opiekunem ze strony firmy/instytucji lub na podstawie uzyskanego od niego programu praktyk.
 • UZYSKANIE PODPISÓW
  Na formularzu porozumienia w sprawie organizacji praktyk należy uzyskać podpis dyrektora lub innego upoważnionego pracownika z firmy/instytucji. Na formularzu dotyczącym programu praktyk potrzebny jest podpis i aktualne dane kontaktowe opiekuna praktyk ze strony firmy/instytucji (imię i nazwisko, dokładny adres, telefon i/lub służbowy adres mailowy).
  UWAGA – podpisane muszą zostać wszystkie egzemplarze każdego z formularzy.

5. Przekazanie skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów koordynatorowi praktyk e-mailowo: pmajew@biol.uw.edu.pl
UWAGA – czynność tą należy wykonać minimum 14 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyk. Koordynator potrzebuje kilkunastu dni na formalne zaakceptowanie miejsca odbywania praktyk, ubezpieczenie studenta oraz ewentualną akceptację dokumentów przez kwestora i radcę prawnego UW.

6. Po zaakceptowaniu dokumentów przez koordynatora praktyk zawodowych można rozpocząć realizowanie programu praktyk.

7. Po zakończeniu praktyki należy pobrać formularze zaświadczenia o odbyciu praktyki (Załącznik nr 3) i sprawozdania z jej przebiegu (Załącznik nr 5) oraz przygotować prezentację opisującą cele i efekty kształcenia osiągnięte podczas praktyki (Załącznik nr 6). Po wypełnieniu formularzy i uzyskaniu wymaganych podpisów oraz przygotowaniu prezentacji, należy umówić się przez e-mail z właściwym dla kierunku studiów pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk na termin ustnego egzaminu.

Pełnomocnicy dziekana ds. praktyk zawodowych dla poszczególnych kierunków studiów:
Biologia
– dr hab. Paweł Majewski ( praktyki.biol@biol.uw.edu.pl)
Biotechnologia
– dr Klaudia Dębiec-Andrzejewska ( praktyki.biotech@biol.uw.edu.pl)
Ochrona środowiska
– dr hab. Halina Galera ( praktyki.ochrona@biol.uw.edu.pl)

8. Zaliczenie praktyki zawodowej odbywa się na podstawie:

 • zaświadczenia o odbyciu praktyki,
 • sprawozdania z przebiegu praktyki,
 • wydruku prezentacji opisującej cele i efekty kształcenia osiągnięte podczas praktyki,
 • przeprowadzonego przez pełnomocnika ustnego egzaminu, podczas którego student przedstawia tą prezentację w formie ustnego referatu.

UWAGA – zaliczenie praktyki powinno odbyć się po zakończeniu czwartego semestru studiów I stopnia. Jest ono niezbędne do uzyskania absolutorium na studiach licencjackich.

9. Zaliczenie praktyki może nastąpić na podstawie zdobytego przez studenta doświadczenia zawodowego zgodnego z profilem kierunku studiów. W tej sytuacji zamiast zaświadczenia o odbyciu praktyki, student przedstawia wniosek o zaliczenie praktyk zawodowych na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub innych form działalności (Załącznik nr 4) wraz z odpowiednim załącznikiem, wymienionym w formularzu wniosku.

Formularze i Załącznik nr 6 do pobrania:

 • Porozumienie w sprawie organizacji praktyki (Załącznik nr 1),
 • Ramowy program praktyki (Załącznik nr 2),
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyki (Załącznik nr 3),
 • Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowania innych form działalności związanej z kierunkiem studiów (Załącznik nr 4),
 • Sprawozdanie z przebiegu praktyki (Załącznik nr 5),
 • Wzór prezentacji opisującej cele i efekty kształcenia osiągnięte podczas praktyki (Załącznik nr 6).

Dokumenty, które mogą być wymagane przez firmę/instytucję realizującą praktyki:

 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu na czas praktyki zawodowej (Załącznik nr 7),
 • Pełnomocnictwo Rektora UW do reprezentowania UW przy zawieraniu porozumień w sprawach praktyk studenckich przez dr hab. Pawła Majewskiego (Załącznik nr 8).

Przydatne linki: