Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Komunikaty w sprawie koronawirusa SARS-COV-2

Co zrobić, jeśli pracownik, doktorant lub dyplomant…

 • Osoba zakażona powiadamia
  • w wypadku pracownika – bezpośredniego przełożonego oraz dziekana prof. Krzysztofa Spalika (dziekan@biol.uw.edu.pl);
  • w wypadku doktoranta – promotora oraz kierownik studium doktoranckiego dr hab. Ewę Borsuk (borsuk@biol.uw.edu.pl) lub dyrektora szkoły doktorskiej;
  • w wypadku studenta – opiekuna oraz prodziekan ds. studenckich dr hab. Magdalenę Markowską (studencki@biol.uw.edu.pl).
 • Przełożony, promotor lub opiekun osoby zakażonej powiadamia kierownika wewnętrznej jednostki organizacyjnej i bezzwłocznie ustalają z osobą zakażoną listę osób, z którymi się kontaktowała. Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej zgłasza fakt zakażenia oraz przekazuje ww. listę panu Romualdowi Stęborowskiemu (tel. 22 55 42 318lub przez portiernię Wydziału Biologii, e-mail: steborowski@uw.edu.pl).
 • Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej bezzwłocznie informuje osoby z listy o zagrożeniu zakażeniem i przekazuje listę dziekanowi, który może skierować te osoby do pracy zdalnej do momentu wyjaśnienia, czy doszło do zakażenia.
 • Osoba, która została objęta przez Sanepid kwarantanną, informuje o tym swojego przełożonego oraz dziekana Wydziału Biologii oraz bezzwłocznie przechodzi do pracy zdalnej do momentu zakończenia odosobnienia.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną nie obejmuje osób zaszczepionych. Jednak z uwagi na pojawiające się infekcje osób, które przebyły pełny cykl szczepienia, zalecana jest autoizolacja albo wykonanie testu diagnostycznego, zwłaszcza w wypadku osób, które mieszkają z osobami objętymi izolacją z powodu zakażenia.

Jak pracujemy?

 • Należy ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty bezpośrednie. Nie należy bez koniecznej potrzeby wchodzić do pomieszczeń, w których pracują inne osoby – wszystkie sprawy należy załatwiać telefonicznie albo za pomocą e-maili. Jeśli trzeba dostarczyć dokumenty, np. do sekretariatu albo dziekanatu, należy je zostawić w wyznaczonym miejscu.
 • Jeśli konieczna jest praca w godzinach nocnych, kierownik jednostki organizacyjnej przesyła tygodniowy grafik pracy pani Dyrektor administracyjnej, Magdalenie Sobolewskiej-Berezie dyrektor.admin@biol.uw.edu.pl
 • W bufecie wydzielona jest przestrzeń dla pracowników wydziału, z osobnym wejściem od strony toalet.

Jak uczymy?

 • Wykłady są prowadzone zdalnie do odwołania, natomiast ćwiczenia – stacjonarnie. Jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie pogorszeniu, możliwe jest przejście w całości na nauczanie zdalne.
 • Badania eksperymentalne dyplomantów i doktorantów mogą być prowadzone z zachowaniem wszystkich rygorów, jakie obowiązują pracowników, w tym ewidencji obecności.

Jakie są wytyczne sanitarne?

 • Aktualne wytyczne sanitarne dotyczące pracy w obiektach UW są dostępne na stronie https://www.uw.edu.pl/wytyczne-sanitarne-dotyczace-funkcjonowania-obiektow-uw/
 • Zabrania się przebywania na terenie wydziału osób, u których zaobserwowano choćby jeden z objawów zakażenia – innymi słowy, nie przychodzimy na wydział z podwyższoną temperaturą, kaszlem itd. (choćbyśmy składali to na karb zwykłego przeziębienia). W każdej wątpliwej sytuacji zalecana jest samoizolacja.
 • Obowiązuje zasłanianie ust i nosa zarówno w przestrzeni wspólnej, jak i w pomieszczeniach laboratoryjnych i biurowych, z wyłączeniem pokojów 1-osobowych lub w których stanowiska pracy są rozdzielone przegrodami i włączone są lampy UV.
 • Minimalna odległość między osobami to 2 m przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymogów sanitarno-higienicznych.
 • Należy ograniczyć czas wspólnego przebywania w pomieszczeniach zamkniętych, zwłaszcza trudnych do przewietrzenia albo dezynfekcji.

Z kim się można kontaktować?

 • Pełnomocnikiem dziekana odpowiedzialnym za nadzorowanie, weryfikowanie i egzekwowanie wymogów higieniczno-sanitarnych oraz do kontaktów ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi jest pan mgr Romuald Stęborowski. Dokonuje on kontroli przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych na wydziale, w imieniu dziekana może wydawać polecenia osobom znajdującym się na terenie wydziału w celu zapewnienia wymogów higieniczno-sanitarnych oraz współpracuje z dyrektorem administracyjnym wydziału oraz kierownikami wewnętrznych jednostek organizacyjnych, w szczególności niezwłocznie zawiadamia ich o stwierdzonych potrzebach w zakresie realizacji wymogów higieniczno-sanitarnych. Z panem Romualdem Stęborowskim można kontaktować się telefonicznie (22 55 42 318 lub przez portiernię Wydziału Biologii) albo e-mailem: r.steborowski@uw.edu.pl
 • W innych pilnych sprawach organizacyjnych lub dotyczących bezpieczeństwa można kontaktować się z dyrektor administracyjną Wydziału dr Magdaleną Sobolewską-Berezą , tel. 608 401 993, lub dziekanem prof. Krzysztofem Spalikiem, tel. 604 922 750.

Savoir-vivre – jak żyć?

 • W tych trudnych czasach nasze wspólne bezpieczeństwo zależy nie tylko od nakazów i zakazów, ale od naszej dobrej woli i wzajemnej życzliwości. Respektujmy obawy innych, choćby przez zwykłą uprzejmość. Pamiętajmy, że wśród nas są osoby, które z uwagi na stan zdrowia, przebyte choroby lub opiekę nad osobami zagrożonymi lub starszymi, mogą mieć niższy od nas próg wrażliwości za zagrożenie zakażeniem. Dystans, który nam się wydaje bezpieczny, dla nich może być zbyt bliski. Zachowania, które nam się wydają bezpieczne (choć niekoniecznie takimi są), dla nich mogą być nieakceptowalne. Uszanujmy to.

Dziekan Wydziału Biologii: Krzysztof Spalik