Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Komunikaty w sprawie koronawirusa SARS-COV-2

Co zrobić, jeśli pracownik, doktorant lub dyplomant…

 • Osoba zakażona powiadamia
  • w wypadku pracownika – bezpośredniego przełożonego oraz dziekana prof. Krzysztofa Spalika (dziekan@biol.uw.edu.pl);
  • w wypadku doktoranta – promotora oraz kierownik studium doktoranckiego dr hab. Ewę Borsuk (borsuk@biol.uw.edu.pl) lub dyrektora szkoły doktorskiej;
  • w wypadku studenta – opiekuna oraz prodziekan ds. studenckich dr hab. Magdalenę Markowską (studencki@biol.uw.edu.pl).
 • Przełożony, promotor lub opiekun osoby zakażonej powiadamia kierownika wewnętrznej jednostki organizacyjnej i bezzwłocznie ustalają z osobą zakażoną listę osób zagrożonych zakażeniem. Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej zgłasza także fakt zakażenia panu Romualdowi Stęborowskiemu (tel. 22 55 42 318 lub przez portiernię Wydziału Biologii, e-mail: r.steborowski@uw.edu.pl). Jeśli istnieje taka potrzeba, zgłasza też panu Stęborowskiemu konieczność sprawdzenia na portierni zapisu logowania się karty magnetycznej osoby zakażonej.
 • Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej bezzwłocznie informuje osoby z listy o zagrożeniu zakażeniem i przekazuje listę dziekanowi, który kieruje te osoby do pracy zdalnej do momentu wyjaśnienia, czy doszło do zakażenia (odbycia wymaganej kwarantanny lub wykonania testu diagnostycznego).
 • Jeśli z powodu braku kontaktu z osobą zakażoną niemożliwe jest ustalenie listy osób narażonych na zakażenie, kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej informuje o tym wszystkich pracowników Wydziału, wysyłając wiadomość na wszyscy@biol.uw.edu.pl.
 • Osoba, która miała kontakt z osobą zakażoną albo została objęta przez Sanepid kwarantanną, informuje o tym swojego przełożonego oraz dziekana Wydziału Biologii.
 • Bezzwłocznie przechodzi do pracy zdalnej do momentu zakończenia wymaganej kwarantanny lub samoizolacji albo negatywnego wyniku testu diagnostycznego.
 • Jeśli osoba odbywająca kwarantannę ma objawy chorobowe, to kontakt z taką osobą należy traktować podobnie jak kontakt z osobą zakażoną wirusem, czyli poinformować o tym fakcie przełożonych i przejść do pracy zdalnej.
 • Jeśli ta osoba została skierowana na kwarantannę z powodu okazjonalnego kontaktu z osobą zakażoną i nie ma objawów chorobowych (jest to kontakt 2. stopnia), to nie ma konieczności samoizolacji, należy jednak unikać spotkań z innymi osobami i monitorować swój stan zdrowia, a także zasięgać informacji, czy u osoby na kwarantannie nie rozwinął się COVID-19.

Jak pracujemy?

 • Obowiązują grafiki pracy. Za kontrolę czasu pracy odpowiadają dyrektorzy instytutów, którzy – w wypadku instytutów podzielonych na zakłady – mogą sporządzanie grafików zlecić kierownikom zakładów. W jednym pomieszczeniu – biurowym lub laboratoryjnym – może jednocześnie pracować tylko jedna osoba.
 • Należy ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty bezpośrednie. Nie wolno wchodzić do pomieszczeń, w których pracują inne osoby – wszystkie sprawy należy załatwiać telefonicznie albo za pomocą e-maili. Jeśli trzeba dostarczyć dokumenty, np. do sekretariatu albo dziekanatu, należy je zostawić w wyznaczonym miejscu i od razu wyjść.
 • O ile to możliwe, zaleca się ograniczenie pracy stacjonarnej i przejście na pracę zdalną. Dotyczy to zwłaszcza osób z grupy o podwyższonym ryzyku ciężkiego przebiegu COVID-19 z uwagi na wiek lub choroby przewlekłe, zwłaszcza jeśli w drodze do pracy muszą korzystać z transportu publicznego. Zalecenie nie dotyczy osób, które w pracy nie kontaktują się z innymi osobami oraz dostają się na Wydział bezpiecznie – własnym transportem, rowerem lub pieszo.
 • W celu identyfikacji sieci kontaktów w wypadku zakażenia, zaleca się „meldowanie” za pomocą indywidualnej karty magnetycznej w czytnikach przy drzwiach wejściowych do korytarzy wewnętrznych.
 • Jeśli konieczna jest praca w godzinach nocnych, kierownik jednostki organizacyjnej przesyła tygodniowy grafik pracy pani Dyrektor administracyjnej, Magdalenie Sobolewskiej-Berezie dyrektor.admin@biol.uw.edu.pl
 • Administracja będzie pracować w trybie dyżurów stacjonarnych oraz zdalnie. Godziny dyżurów oraz dane kontaktowe do osób pracujących zdalnie będą aktualizowane na stronie wydziałowej.
 • W bufecie wydzielona jest przestrzeń dla pracowników wydziału, z osobnym wejściem od strony toalet. Posiłki są wydawane jedynie na wynos.
 • Wyjazdy służbowe wymagają zgody dziekana. W wypadku wyjazdów zagranicznych należy na bieżąco sprawdzać informacje o wprowadzonych ograniczeniach oraz obowiązkowych kwarantannach.

Jak uczymy?

 • Zajęcia dydaktyczne są prowadzone zdalnie do odwołania. Wyjątkiem są zajęcia praktyczne, których listę określa prodziekan ds. studenckich.
 • Badania eksperymentalne dyplomantów i doktorantów mogą być prowadzone z zachowaniem wszystkich rygorów, jakie obowiązują pracowników, w tym ewidencji obecności.

Jakie są wytyczne sanitarne?

 • Aktualne wytyczne sanitarne dotyczące pracy w obiektach UW są dostępne na stronie https://www.uw.edu.pl/wytyczne-sanitarne-dotyczace-funkcjonowania-obiektow-uw/
 • Zabrania się przebywania na terenie wydziału osób, u których zaobserwowano choćby jeden z objawów zakażenia – innymi słowy, nie przychodzimy na wydział z podwyższoną temperaturą, kaszlem itd. (choćbyśmy składali to na karb zwykłego przeziębienia). W każdej wątpliwej sytuacji zalecana jest samoizolacja.
 • Obowiązuje zasłanianie ust i nosa zarówno w przestrzeni wspólnej, jak i w pomieszczeniach laboratoryjnych i biurowych, z wyłączeniem pokojów 1-osobowych lub w których stanowiska pracy są rozdzielone przegrodami i włączone są lampy UV.
 • Minimalna odległość między osobami to 2 m przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymogów sanitarno-higienicznych.
 • Należy ograniczyć czas wspólnego przebywania w pomieszczeniach zamkniętych, zwłaszcza trudnych do przewietrzenia albo dezynfekcji.

Z kim się można kontaktować?

 • Pełnomocnikiem dziekana odpowiedzialnym za nadzorowanie, weryfikowanie i egzekwowanie wymogów higieniczno-sanitarnych jest pan mgr Romuald Stęborowski. Dokonuje on kontroli przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych na wydziale, w imieniu dziekana może wydawać polecenia osobom znajdującym się na terenie wydziału w celu zapewnienia wymogów higieniczno-sanitarnych oraz współpracuje z dyrektorem administracyjnym wydziału oraz kierownikami wewnętrznych jednostek organizacyjnych, w szczególności niezwłocznie zawiadamia ich o stwierdzonych potrzebach w zakresie realizacji wymogów higieniczno-sanitarnych. Z panem Romualdem Stęborowskim można kontaktować się telefonicznie (22 55 42 318 lub przez portiernię Wydziału Biologii) albo e-mailem: r.steborowski@uw.edu.pl
 • W innych pilnych sprawach organizacyjnych lub dotyczących bezpieczeństwa można kontaktować się z dyrektor administracyjną Wydziału dr Magdaleną Sobolewską-Berezą, tel. 608 401 993, lub dziekanem prof. Krzysztofem Spalikiem, tel. 604 922 750.

Savoir-vivre – jak żyć?

 • W tych trudnych czasach nasze wspólne bezpieczeństwo zależy nie tylko od nakazów i zakazów, ale od naszej dobrej woli i wzajemnej życzliwości. Respektujmy obawy innych, choćby przez zwykłą uprzejmość. Pamiętajmy, że wśród nas są osoby, które z uwagi na stan zdrowia, przebyte choroby lub opiekę nad osobami zagrożonymi lub starszymi, mogą mieć niższy od nas próg wrażliwości za zagrożenie zakażeniem. Dystans, który nam się wydaje bezpieczny, dla nich może być zbyt bliski. Zachowania, które nam się wydają bezpieczne (choć niekoniecznie takimi są), dla nich mogą być nieakceptowalne. Uszanujmy to.

Dziekan Wydziału Biologii: Krzysztof Spalik