Do odbywania praktyk przedmiotowo-metodycznych koordynowanych przez Pracownię Dydaktyki Biologii (PDB) uprawnieni są studenci realizujący blok pedagogiczny na Wydziale Biologii UW. Praktyki pedagogiczne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela można odbyć w placówce szkolnej wskazanej przez PDB lub w samodzielnie wybranej placówce, po uprzednim zatwierdzeniu wyboru przez Pracownię Dydaktyki Biologii. Warunkiem otrzymania pieczęci PDB na skierowaniu i innych dokumentach jest zaliczenie dydaktyki danego przedmiotu:

  • do przystąpienia do praktyk w szkole podstawowej – zaliczenie przedmiotu: Dydaktyka przyrody i biologii w szkole podstawowej  (kod przedmiotu 1400-014DPiBwSP)
  • do przystąpienia do praktyk w szkole ponadpodstawowej  – zaliczenie przedmiotu: Dydaktyka biologii (kod przedmiotu 1400-013DB)

oraz przyniesienie zgody dyrekcji szkoły na odbycie praktyk, wraz z datą realizacji praktyk i numerem PESEL Studenta.

W celu rozpoczęcia praktyk w szkole należy:

1. Pobrać i wydrukować dokumenty do praktyk wymienione poniżej.

2. Uzyskać pieczęć i podpis kierownika Pracowni Dydaktyki Biologii na liście przewodnim do dyrekcji szkoły.

3. Najpóźniej 7 dni PRZED rozpoczęciem praktyk doręczyć do Pracowni Dydaktyki Biologii podpisaną przez dyrekcję szkoły zgodę na odbycie praktyki w danej placówce. Zgoda dyrekcji na odbycie praktyki jest podstawą do ubezpieczenia studenta od NNW na okres trwania praktyki.

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki przedmiotowo-metodycznej ciągłej (niezależnie od etapu edukacyjnego):

Aby uzyskać zaliczenie praktyk ciągłych jako przedmiotu w USOS należy w przeciągu 2 tygodni od zakończenia realizacji praktyk w szkole dostarczyć do PDB komplet dokumentów, zgodnie z instrukcją realizacji praktyk.

Praktyki ŚRÓDROCZNE (część zaliczenia przedmiotu Dydaktyka przyrody i biologii w szkole podstawowej oraz przedmiotu Dydaktyka biologii):

Kontakt w sprawie realizacji praktyk przedmiotowo-metodycznych w szkole podstawowej: dr Maria Zachwatowicz, e-mail: m.zachwatowicz@uw.edu.pl

Kontakt w sprawie realizacji praktyk przedmiotowo-metodycznych w szkole ponadpodstawowej: mgr Joanna Lilpop, e-mail: j.lilpop@biol.uw.edu.pl