Do odbywania praktyk pedagogicznych uprawnieni są studenci realizujący blok pedagogiczny. Warunkiem otrzymania pieczęci PDB na skierowaniu i innych dokumentach jest zaliczenie dydaktyki danego przedmiotu:

studenci studiów licencjackich: Dydaktyka przyrody (praktyki w szkole podstawowej)

studenci studiów magisterskich: Dydaktyka biologii (praktyki w szkole ponadpodstawowej: gimnazjum + szkoła ponadgimnazjalna)

Praktyki pedagogiczne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela można odbyć w dowolnej placówce szkolnej po uprzednim kontakcie z Pracownią Dydaktyki Biologii  (mgr Agata Aszklar)

W celu uzyskania zgody na odbycie praktyk należy:

1. Pobrać i wydrukować dokumenty do praktyk załączone poniżej

2. Uzyskać pieczęć i podpis pracownika Pracowni Dydaktyki Biologii na skierowaniu do dyrekcji szkoły

3. Doręczyć do Pracowni Dydaktyki Biologii podpisaną przez dyrekcję szkoły zgodę na odbycie praktyk w danej placówce(najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem praktyk)

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki przedmiotowo-metodycznej (niezależnie od etapu edukacyjnego):

a dodatkowo:

SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA (gimnazjum + szkoła ponadgimnazjalna, w sumie 120 godzin)

Dla osób realizujących blok pedagogiczny starym trybem:

 

Praktyki pedagogiczne w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej rozliczane są nierozłącznie jako jeden przedmiot (nie dotyczy osób realizujących blok pedagogiczny „starym trybem”)

Przed rozpoczęciem praktyk należy zgłosić się do Pracowni Dydaktyki Biologii celem podpisania pobranych dokumentów co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem praktyk.

Praktyki śródroczne:

karta_oceny_l_probnej_LO

karta_oceny_l_probnej_gimnazjum

karta_oceny_l_probnej_SP

arkusz_obserwacji_śr_14_15_P

karta_praktyki

instr_przyr_8_2_16_N

 

Koordynator praktyk pedagogicznych mgr Agata Aszklar

a.aszklar@poczta.onet.pl