Wydział Biologii prowadzi zajęcia przygotowujące do zdobycia kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela. Uprawnienia pedagogiczne uzyskuje się w trakcie studiów, realizując równolegle przedmioty Bloku pedagogicznego.

Nieodłącznym elementem kształcenia pedagogicznego są praktyki pedagogiczne metodyczno-przedmiotowe odbywające się w systemie ciągłym, czyli po zrealizowaniu przedmiotów związanych z kształceniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym. Praktyki odbywają się w polskich szkołach realizujących Podstawę programową kształcenia ogólnego zatwierdzoną przez MEN.

Studenckie Praktyki Pedagogiczne organizowane są w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, co stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).