dr Maria Zachwatowicz
Adiunkt,
Tel. (+48) 022 55 42 518,
e-mail: m.zachwatowicz@uw.edu.pl

Notka biograficzna

Adiunkt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (w zespole Pracowni Dydaktyki Biologii oraz w  grupie badawczej Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW).

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (2011, spec. geoekologia), absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (mgr w 2004 r. spec. biologia środowiskowa) oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (mgr w 2007 r., spec. geografia fizyczna) Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka konkursu Fundacji im. Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt  na najlepszych absolwentów polskich wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska (2004).

Przebieg pracy naukowej i zawodowej: doktorantka w Zakładzie Geoekologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW (2004-2009), staż naukowy w Institute for Landscape Management, Albert-Ludwigs Universität Freiburg, Niemcy (2005-2006),  Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (2008), udział i wykonawstwo w projektach badawczych UW i UKW w Bydgoszczy w obszarze ochrony przyrody i przemian struktury krajobrazu (2008-2012), Ministerstwo Środowiska – współkoordynacja merytoryczna działań w zakresie ochrony przyrody w okresie przygotowań i trwania polskiej prezydencji w Radzie ds. Środowiska UE (2010-2011), wykładowca w Katedrze Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2011-2012), Pierwszy Sekretarz w Wydziale ds. Środowiska Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli (2012-2014), dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska (do lutego 2016).

Zainteresowania naukowe: ekologia krajobrazu (czasowe i przestrzenne przemiany struktury krajobrazu, wpływ wzorca krajobrazowego na rozmieszczenie i różnorodność organizmów, specyfika siedlisk marginalnych), geobotanika, ochrona przyrody, polityka ochrony środowiska UE, edukacja przyrodnicza.

Pasje pozanaukowe: przestrzeń, wiatr i woda.

 

Publikacje

Rozdziały w książkach

Zachwatowicz M. 2017. Outdoor science education. Ecological field techniques and vegetation sampling. (in:) Siporska A., Chrzanowski M.M. (Ed.) Didactics of Science in International Curricula. Skrypt do zajęć dla studentów Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, p. 228-234

Zachwatowicz M. 2012. Kurhany jako obiekt badań ekologii przestrzennej (w:) Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. (red.), 2012, Kurhany na Dzikich Polach – dziedzictwo kultury i ostoja ukraińskiego stepu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Moysiyenko I.I., Zachwatowicz M. 2012. Kurhany południowo-wschodniej Europy jako motyw w sztuce i literaturze (w:) Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. (red.), 2012, Kurhany na Dzikich Polach – dziedzictwo kultury i ostoja ukraińskiego stepu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

 Artykuły w czasopismach recenzowanych

Affek A.N., Zachwatowicz M., Sosnowska A., Gerlee A., Kiszka K. 2017. Impacts of modern mechanised skidding on the natural and cultural heritage of the Polish Carpathian Mountains. Forest Ecology and Management 405, p. 391-403

Lilpop J., Zachwatowicz M., Banasiak Ł., Chrzanowski M., Bębas P. 2017. Jak przygotować pracę badawczą na Olimpiadę Biologiczną? Poradnik. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 2, s. 79-102

Moysiyenko I.I, Zachwatowicz M., Sudnik-Wójcikowska B., Jabłońska E., 2014. Kurgans help to protect endangered steppe species in the Pontic grass steppe zone, Ukraine. Wulfenia 21, s. 83-94.

Zachwatowicz M., 2012. Detekcja historycznych przemian pokrycia terenu z zastosowaniem elementów logiki rozmytej (w:) Plit J. (red.), Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 16

Giętkowski T., Zachwatowicz M., Jurgiel B., 2011. LandCell – a tool for landscape change analysis. Problems of Landscape Ecology 29

Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I., Zachwatowicz M., Jabłońska E., 2011, The value and need for protection of kurgan flora in the anthropogenic landscape of steppe zone in Ukraine, Plant Biosystems, Vol. 145, No. 3, pp. 638–653

Zachwatowicz M., 2011. The potential of fuzzy logic for quantitative land cover change analysis  basing on historical topographic maps. Miscellanea Geographica XV, s. 231-240

Zachwatowicz M., Giętkowski T. 2010. Temporal Changes of Land Cover in Relation to Chosen Environmental Variables in Different Types of Landscape.  Miscellanea Geographica  XIV, s. 33-45

Zachwatowicz M., Petrović K., Sudnik-Wójcikowska B., 2008. The occurrence of European mistletoe under the conditions of high human impact in the central part of Warsaw, Poland. Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXII, s.101-114

Giętkowski T., Zachwatowicz M., 2008. Klasyfikacja rzeźby w oparciu o pochodne Numerycznego Modelu Wysokości i jej potencjalne zastosowania w badaniach krajobrazowych. Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXI, s. 111-125

Zachwatowicz M., 2008. Nowe elementy systemu obszarów chronionych w Polsce i ich potencjał dla zrównoważonego gospodarowania krajobrazem – próba klasyfikacji obszarów Natura 2000. Problemy Ekologii Krajobrazu t.XX., s.335-341

Artykuły w recenzowanych wydawnictwach pokonferencyjnych

Zachwatowicz M., Chrzanowski M.M., Lilpop J. 2016. Field-based Research Projects in the Polish Biology Olympiad. (in:) Cieśla P. et al. (Ed.) Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, 29.06-1.07.2016, Pedagogical University of Cracow, Kraków, s. 167-169

Chrzanowski M.M, Zachwatowicz M. 2016. Portrait of a good teacher. (in:) Cieśla P. et al. (Ed.) Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, 29.06-1.07.2016, Pedagogical University of Cracow, Kraków, s. 28-30

Moysiyenko I.I., Sudnik-Wójcikowska B., Zachwatowicz M., Dembicz I., 2012. Kurgans as refuge of steppe flora (on example of Ukraine), 1st Winter Summit  at the Anatolian Summit (WISAS): “Collaborative Projects on Tourism, Sports, Bio-Diversity and Global Changes”, Atatürk University, Turkey

Giętkowski T., Zachwatowicz M., 2010. Przemiany krajobrazu – czy można uniknąć złudzeń? (w:) Richling A., Fuhrmann M. (red.). Geograficzne spotkania w drodze. Krok trzeci – Warszawa, Materiały III Konferencji Geografów-Doktorantów 10-11 października 2008 r., Wydawnictwo WGiSR UW, Warszawa, s.63-72

Moysiyenko I.I., Sudnik-Wójcikowska B., Zachwatowicz M., 2009. Kurgans as refugia of the steppe flora in anthropogenic landscape of three steppe zones in southern Ukraine, (w:) Chibiliov A.A. 2009. Materials of the Fifth international symposium ‘Steppes of Northern Eurasia’, Orenburg, s. 636-641

 Komunikaty

Moysiyenko I.I., Sudnik-Wójcikowska B., Zachwatowicz M., Dembicz I., Zakharova M., Kuns B. 2017. Old cemeteries as objects of preservation of steppe phytodiversity. Conference Book of the 14th Eurasian Grassland Conference, 6-8 July 2017, Riga, Latvia.

Zachwatowicz M., Lilpop J., Chrzanowski M.M. 2017. TIK w uczeniu (się) biologii i przyrody – koncepcja programu zajęć dla studentów bloku pedagogicznego. Materiały konferencyjne V Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyki Akademickiej – „Ideatorium”, 8-9 czerwca 2017 r., Gdańsk.

Chrzanowski M.M., Siporska A., Lilpop J., Zachwatowicz M. 2017. Dydaktyka przedmiotów przyrodniczych w międzynarodowych programach nauczania. Materiały konferencyjne V Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyki Akademickiej – „Ideatorium”, 8-9 czerwca 2017 r., Gdańsk.

Lilpop J., Zachwatowicz M., Chrzanowski M.M. 2017. Metoda eksperymentu i krytyczne myślenie, czyli o dydaktyce współczesnego człowieka rozumnego. Materiały konferencyjne V Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyki Akademickiej – „Ideatorium”, 8-9 czerwca 2017 r., Gdańsk.

Zachwatowicz M., Chrzanowski M.M., Lilpop J., Lechnio J. 2016. Interdyscyplinarne zajęcia terenowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych na poziomie akademickim. Materiały konferencyjne IV Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyki Akademickiej – „Ideatorium”, 16-17 czerwca 2016 r., Gdańsk.

Zachwatowicz M., Chrzanowski M.M., Lilpop J. 2016. Field-based Research Projects in the Polish Biology Olympiad. Conference Book of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, 29.06-30.07.2016, Cracow, Poland.

Chrzanowski M.M, Zachwatowicz M. 2016. Portrait of a good teacher. Conference Book of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, 29.06-30.07.2016, Cracow, Poland.

Zachwatowicz M., Chrzanowski M.M., Lilpop J., Lechnio J. 2016. Interdyscyplinarne zajęcia terenowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych na poziomie akademickim. Materiały konferencyjne IV Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyki Akademickiej – „Ideatorium”, 16-17 czerwca 2016 r., Gdańsk.

Gietkowski T., Zachwatowicz M., 2014. Wykorzystanie logiki rozmytej w procedurach ograniczania błędów położenia i zniekształceń historycznych map topograficznych w modelowaniu przemian krajobrazu. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Krajobraz z komputera. Modelowanie krajobrazu – nowe narzędzia, metody, typologie”, 18-20 września 2014 r., Bobrowa k. Białegostoku.

Zachwatowicz M., 2011. Temporal land cover changes in relation to landscape physical attributes, with the Pińczów area as an example. Materiały konferencyjne: Four Dimensions of Landscape, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 15-17.09.2011, Warszawa.

Giętkowski T., Zachwatowicz M., 2011. Improving detection of changes in historical landscape pattern with the use of fuzzy logic. Materiały konferencyjne: Four Dimensions of Landscape, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 15-17.09.2011, Warszawa.

Zachwatowicz M., 2008, Natura 2000 as a linkage for sustainable land use management and nature conservation in Poland (w:) Tischew S.& Feliks B. (red). Renaturierung von FFH-relevanten Offenlandbiotopen in Kulturlandschaften und anthropogen stark überprägten Gebieten, Tagungsband zur Internationale Jahrestagung 2008 des Arbeitkreises Renaturierungsökologie der Gesellschaft für Ökologie & Feldtage der Gesellschaft für Renaturierungsökologie (SER Europe), s. 32-32

Petrovic K., Zachwatowicz M., Sudnik-Wójcikowska B., 2007. Do Anthropogenic Changes to the Environment Influence the Distribution of the European Mistletoe in Warsaw, Poland?, Conference Book of the 32nd Annual Conference of Ecological Society of Australia, 26-30 November 2007, Perth – Australia, s. 205-206

Komosińska E., Jarzyna I., Wódkiewicz M., Chwędorzewska K., Milanowski R., Zachwatowicz M., Wyszomirski T., 2005. Some aspects of variability in small balsam (Impatiens parviflora DC). Conference Book of the 8th International Conference on the Ecology and Management of Alien Plant Invasions (EMAPI), Katowice, 5-12 September 2005, s.345-345

Komosińska E., Wierzchowska U., Gruszczyńska B., Mędrzycki P., Zachwatowicz M., Wyszomirski T. 2005. Individual variability of mineral content in relation to plant size in experimental populations of two herbaceous species. Conference Book of the XVII International Botanical Congress, Vienna, Austria, 17-23 July 2005, s. 506-507

Prace niepublikowane

Zachwatowicz M., 2012. Wprowadzenie do GIS. Manual. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ss.50

Giętkowski T., Zachwatowicz M., 2011. Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu projektu badawczego pt. „Ograniczenie wpływu zniekształceń archiwalnych map topograficznych na wyniki modelowania przemian struktury krajobrazu”, Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant N N306 217537), ss. 59

Zachwatowicz M., 2011. Przestrzenna i czasowa zmienność struktury krajobrazu kulturowego. Manuskrypt rozprawy doktorskiej wykonanej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 151