Program kształcenia nauczycieli na Wydziale Biologii UW

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia podpisana

Minister Edukacji Narodowej podpisała 30 stycznia2018 rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Materiały szkoleniowe dotyczące nowej podstawy programowej dla przedmiotów przyrodniczych na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji

Zmiany w przepisach dotyczących kwalifikacji nauczycieli (Informacja z serwisu MEN dot. kwalifikacji wymaganych od nauczycieli przyrody i biologii)

https://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/nauczyciel-i-dyrektor/zmiany-w-przepisach-dotyczacych-kwalifikacji-nauczycieli.html

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli określa obecnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264).
Obecnie w systemie szkolnictwa wyższego – odpowiednio do przepisów ww. rozporządzenia  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – kształcenie  nauczycieli na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i placówek. Konieczne jest dostosowanie wymagań kwalifikacyjnych – dotyczących poziomu wykształcenia – do zakresów kształcenia realizowanego w systemie szkolnictwa wyższego.

Po zmianie przepisów kwalifikacyjnych – wynikającej z przepisów w sprawie standardów kształcenia nauczycieli  – absolwent studiów pierwszego stopnia będzie miał kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych (obecnie ma również w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych).

Absolwent studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich będzie miał kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela we wszystkich typach szkół.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej…

Informacja z serwisu MEN dot. kwalifikacji wymaganych od nauczycieli przyrody i biologii:
•Kwalifikacje wymagane od nauczycieli dotychczas określało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264).
•Wg informacji na stronach MEN w najbliższym czasie do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych skierowany zostanie projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Wg informacji MEN konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z :

•zmiany ustroju szkolnego i obowiązku określenia wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w przepisach ustawy Prawo oświatowe,
•potrzeby dostosowania kwalifikacji wymaganych od nauczycieli do zakresów kształcenia nauczycieli realizowanego przez szkoły wyższe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131).

W związku z REFORMĄ SYSTEMU OŚWIATY, bazując na informacjach zamieszczonych w serwisie internetowym Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), przekazujemy informację na temat uznawania kwalifikacji do nauczania:

Nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania:

  • przyrody w 6-letniej szkole podstawowej nabyte w wyniku ukończenia studiów magisterskich, wyższych zawodowych, podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie przyrody w 8-letniej szkole podstawowej będą mogli realizować przedmiot przyrodę w klasie IV, 
  • przyrody w 6-letniej szkole podstawowej nabyte w wyniku ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie przyrody, a wcześniej ukończyli studia wyższe zawodowe nadające kwalifikacje do nauczania: biologii, geografii, chemii, lub fizyki w 8-letniej szkole podstawowej będą mogli uczyć takich przedmiotów jak: (odpowiednio) biologia, geografia, chemia i fizyka, 
  • przyrody w 6-letniej szkole podstawowej nabyte w wyniku ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie przyrody, a wcześniej ukończyli studia magisterskie nadające kwalifikacje do nauczania: biologii, geografii, chemii lub fizyki będą mieć kwalifikacje do nauczania odpowiednio: biologii, geografii, chemii i fizyki w 8-letniej szkole podstawowej i 4-letnim liceum ogólnokształcącym.

 

Program kształcenia nauczycieli na Wydziale Biologii UW