Uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich do nauczania przyrody i biologii – tabela przedmiotów do zrealizowania

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia podpisana

Minister Edukacji Narodowej podpisała 30 stycznia2018 rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Materiały szkoleniowe dotyczące nowej podstawy programowej dla przedmiotów przyrodniczych na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji

Zmiany w przepisach dotyczących kwalifikacji nauczycieli (Informacja z serwisu MEN dot. kwalifikacji wymaganych od nauczycieli przyrody i biologii)

https://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/nauczyciel-i-dyrektor/zmiany-w-przepisach-dotyczacych-kwalifikacji-nauczycieli.html

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli określa obecnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264).

W najbliższym czasie do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych skierowany zostanie projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z :

  • zmiany ustroju szkolnego i obowiązku określenia wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w przepisach ustawy Prawo oświatowe,
  • potrzeby dostosowania kwalifikacji wymaganych od nauczycieli do zakresów kształcenia nauczycieli realizowanego przez szkoły wyższe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131).

Obecnie w systemie szkolnictwa wyższego – odpowiednio do przepisów ww. rozporządzenia  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – kształcenie  nauczycieli na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i placówek. Konieczne jest dostosowanie wymagań kwalifikacyjnych – dotyczących poziomu wykształcenia – do zakresów kształcenia realizowanego w systemie szkolnictwa wyższego.

Po zmianie przepisów kwalifikacyjnych – wynikającej z przepisów w sprawie standardów kształcenia nauczycieli  – absolwent studiów pierwszego stopnia będzie miał kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych (obecnie ma również w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych).

Absolwent studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich będzie miał kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela we wszystkich typach szkół.

W związku z wprowadzeniem – od roku szkolnego 2017/2018 – do ustroju szkolnego nowych typów szkół zakładamy, że:

  • kwalifikacje do pracy w 8-letniej szkole podstawowej będą miały osoby, legitymujące się wykształceniem co najmniej wyższym zawodowym,
  • kwalifikacje do pracy w branżowej szkole I i II stopnia (przedmioty ogólnokształcące) będą miały osoby legitymujące się wykształceniem magisterskim.

W przypadku nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu nie będą formułowane nowe wymagania i zachowane zostaną dotychczasowe warunki kwalifikacyjne.

Nie planujemy rezygnacji ze studiów podyplomowych jako jednej z form kształcenia umożliwiającej uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu.

Zmiany wymagań kwalifikacyjnych nie będą dotyczyły nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów.

Przepisy będą regulowały również sytuację osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia prowadzone  na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131) oraz spełniają pozostałe wymagania kwalifikacyjne.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej…

Informacja z serwisu MEN dot. kwalifikacji wymaganych od nauczycieli przyrody i biologii:
•Kwalifikacje wymagane od nauczycieli dotychczas określało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264).
•Wg informacji na stronach MEN w najbliższym czasie do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych skierowany zostanie projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Wg informacji MEN konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z :

•zmiany ustroju szkolnego i obowiązku określenia wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w przepisach ustawy Prawo oświatowe,
•potrzeby dostosowania kwalifikacji wymaganych od nauczycieli do zakresów kształcenia nauczycieli realizowanego przez szkoły wyższe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131).

W związku z REFORMĄ SYSTEMU OŚWIATY, bazując na informacjach zamieszczonych w serwisie internetowym Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), przekazujemy informację na temat uznawania kwalifikacji do nauczania:

Nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania:

  • przyrody w 6-letniej szkole podstawowej nabyte w wyniku ukończenia studiów magisterskich, wyższych zawodowych, podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie przyrody w 8-letniej szkole podstawowej będą mogli realizować przedmiot przyrodę w klasie IV, 
  • przyrody w 6-letniej szkole podstawowej nabyte w wyniku ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie przyrody, a wcześniej ukończyli studia wyższe zawodowe nadające kwalifikacje do nauczania: biologii, geografii, chemii, lub fizyki w 8-letniej szkole podstawowej będą mogli uczyć takich przedmiotów jak: (odpowiednio) biologia, geografia, chemia i fizyka, 
  • przyrody w 6-letniej szkole podstawowej nabyte w wyniku ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie przyrody, a wcześniej ukończyli studia magisterskie nadające kwalifikacje do nauczania: biologii, geografii, chemii lub fizyki będą mieć kwalifikacje do nauczania odpowiednio: biologii, geografii, chemii i fizyki w 8-letniej szkole podstawowej i 4-letnim liceum ogólnokształcącym.

 

Projekty podstaw programowych oraz ramowych planów nauczania – stan na 09. grudnia 2016

Program kształcenia nauczycieli na Wydziale Biologii UW

Podstawa programowa z komentarzami Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum