Program kształcenia na studiach III stopnia w specjalności „Life Sciences for Biomedical Research” na Wydziale Biologii UW

 1. Studia III stopnia w specjalności “Life Sciences for Biomedical Research” są prowadzone w formie stacjonarnej.
 2. Studia III stopnia w specjalności “Life Sciences for Biomedical Research” trwają 4 lata z możliwością przedłużenia czasu trwania studiów, wynikającą z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. (Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1351) i regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (załącznik do uchwały nr 494 Senatu UW z dnia 18 kwietnie 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim).
 3. Przewidywane efekty kształcenia

Absolwent studiów III stopnia w specjalności „Life Sciences for Biomedical Research” osiągnie następujące efekty kształcenia w zakresie:

Wiedzy:

 1. Uzyska zaawansowaną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie nowoczesnych metod biomedycznych, proteomicznych i wielkoskalowych stosowanych do analizy komórek i tkanek.
 2. Uzyska wiedzę na zaawansowanym poziomie w zakresie współczesnych terapii chorób cywilizacyjnych.
 3. Uzyska wiedzę na zaawansowanym poziomie w zakresie zastosowania analiz in silico w badaniach biologicznych.
 4. Uzyska wiedzę o charakterze szczegółowym, odpowiadającą obszarowi prowadzonych badań naukowych, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki.
 5. Uzyska wiedzę o nowoczesnych metodach nauczania przedmiotów biologicznych w szkole wyższej.

Umiejętności:

 1. Uzyska umiejętność planowania i prowadzenia badań naukowych.
 2. Uzyska umiejętność doboru metod i środków do rozwiązania konkretnego problemu naukowego.
 3. Uzyska umiejętność formułowania hipotez naukowych i przedstawiania problemów z dziedziny biologii i innych dyscyplin naukowych.
 4. Uzyska umiejętność przedstawiania wyników własnej pracy badawczej w formie publikacji naukowej.
 5. Uzyska umiejętności w zakresie nowoczesnego nauczania przedmiotów biologicznych w szkole wyższej.

Kompetencji społecznych:

 1. Uzyska kompetencje społeczne odnoszące się do działalności naukowo-badawczej. W szczególności:
  • w zakresie przekazywania wiedzy, w tym własnych osiągnięć w formie referatów, publikacji naukowych, etc.
  • w zakresie porozumiewania się z innymi naukowcami w języku angielskim
 2. Uzyska kompetencje społeczne odnoszące się do pracy dydaktycznej. W szczególności:
  • w zakresie przekazywania wiedzy podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia
  • w zakresie sprawowania bezpośredniej opieki (przekazywanie wiedzy, pomoc techniczna) nad studentami przygotowującymi prace licencjackie i magisterskie
 1. Student studiów III stopni specjalności „Life Sciences for Biomedical Research” realizuje program studiów według harmonogramu w Tabeli 1

Tabela 1. Harmonogram przebiegu studiów III stopnia,
specjalność „Life Sciences for Biomedical Research”

Przedmiot Rok I Rok II Rok III Rok IV
Wymiar godz./
Punkty ECTS
Wymiar godz./
Punkty ECTS
Wymiar godz./
Punkty ECTS
Wymiar godz./
Punkty ECTS
1. Przedmioty ogólnouniwersyteckie - dowolny
3 ECTS
- -
2. seminaria tematyczne organizowane
przez partnerów połączone z wystąpieniami doktorantów (1x w semestrze)
45 h
3 ECTS
45 h
3 ECTS
45 h
3 ECTS
45 h
3 ECTS
3. kursy i warsztaty tematyczne organizowane przez partnerów dowolny
3 ECTS
dowolny
3 ECTS
dowolny
3 ECTS
-
4. Sprawozdania pisemne i ustne dowolny
1 ECTS
dowolny
1 ECTS
dowolny
1 ECTS
dowolny
1 ECTS
5. Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe dowolny
5 ECTS
dowolny
3 ECTS
- -
6. Praktyki dydaktyczne 60 h
3 ECTS
60 h
3 ECTS
60 h
3 ECTS
60 h
3 ECTS
Suma 15 ECTS 16 ECTS 10 ECTS 7 ECTS

Ad.2 Seminaria tematyczne prowadzone w języku angielskim:

 1. Seminaria wewnątrz zakładowe (w grupie badawczej)
 2. Seminaria ogólne (dla wszystkich doktorantów projektu), tematyka zaproponowana i realizowana przez Wydział Biologii i Wydziały/Instytuty partnerskie projektu z zakresu 7 zagadnień:
  1. Nowoczesne techniki jakościowej i ilościowej analizy komórek i tkanek
  2. Techniki analiz molekularnych i wielkoskalowych w badaniach biomedycznych
  3. Rola i zadania przemysłu farmaceutycznego w systemie opieki zdrowotnej
  4. Metody proteomiczne w badaniach podstawowych i aplikacyjnych
  5. Współczesne problemy neurobiologii i terapii chorób neurodegeneracyjnych
  6. Wykorzystanie komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej
  7. Nanotechnologie w medycynie

Ad. 4

  • coroczne sprawozdanie pisemne oceniane na stopień przez komisję ds. Studiów Doktoranckich
  • sprawozdanie ustne (w formie prezentacji uzyskanych wyników i dalszych planów badawczych) po I i IV roku studiów oceniane przez komisję ds. Studiów Doktoranckich
  • sesja posterowa po III roku studiów połączona z prezentacją ustną projektów wybranych przez komisję ds. Studiów Doktoranckich

Ad. 5

Obowiązkowy przedmiot Dydaktyka Szkoły Wyższej w Zakresie Przedmiotów Przyrodniczych – koordynator dr hab. prof. UW Ligia Tuszyńska

Metodyka nauczania biologii – koordynator dr hab. prof. UW Ligia Tuszyńska

Praca naukowa jest odrębną częścią studiów doktoranckich nie objętą punktami ECTS i nie jest ujęta w tabeli.

Szczegółowy program studiów „Life Sciences for Biomedical Research” (pdf)

Informacje bieżące

 1. Zajęcia na studiach III stopnia specjalność „Life Sciences for Biomedical Research” będą prowadzić pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziałów Biologii, Chemii, Fizyki, Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz wybitni specjaliści z Instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instututu Biochemii i Biofizyki, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego i Instututu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego.

Człowiek - najlepsza inwestycja