O projekcie

Projekt „Nowoczesne metody, leki i terapie w ochronie zdrowia i gospodarce Europy XXI wieku – interdyscyplinarne kształcenie w obszarze nauk biomedycznych na studiach II i III stopnia” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt jest realizowany przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w partnerstwie z jednostkami Polskiej Akademii Nauk: Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN przy udziale Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydziału Chemii i Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt obejmuje realizację wspólnego programu kształcenia na poziomie studiów II i III stopnia oraz działania związane z podwyższaniem mobilności doktorantów i wzmocnieniem szans absolwentów na rynku pracy, dzięki wsparciu rozwoju Biura Karier Wydziału Biologii UW.

Zaproszone instytuty badawcze PAN oraz wydziały matematyczno-przyrodnicze Uniwersytetu Warszawskiego przygotowały program nauczania w obszarze nauk biomedycznych, który w sposób istotny zmieni formułę kształcenia studentów i doktorantów. Dotychczasowa współpraca jednostek UW i PAN miała charakter fragmentaryczny i jednostkowy i przede wszystkim dotyczyła badań naukowych. Nie istniała koncepcja wspólnego kształcenia na studiach II stopnia. Projekt pozwoli na zbudowanie stałej platformy współpracy dydaktycznej i na osiągnięcie wzajemnych korzyści w procesie przygotowania wysokiej jakości kadr dla polskiej nauki i gospodarki, także dzięki zaangażowaniu specjalistów z sektora przedsiębiorstw. Zaangażowanie w proces kształcenia kilku wydziałów uczelni i instytutów PAN pozwoli osiągnąć efekt synergii nie tylko w odniesieniu do realizowanego projektu, ale także w perspektywie długofalowego rozwoju kształcenia i uprawiania nauki przez Uniwersytet, a także integracji i wzmocnienia międzynarodowego potencjału naukowego Kampusu Ochota.

W ramach projektu planuje się realizację: programu stypendialnego dla doktorantów, młodych doktorów, programu staży w wiodących ośrodkach i przedsiębiorstwach zagranicznych oraz wykłady profesorów z najlepszych uczelni zagranicznych. Ważnym elementem projektu będzie rozbudowany moduł kształcenia w zakresie przedsiębiorczości przygotowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zadania w projekcie:

  1. Przygotowanie, otwarcie i realizacja 3 nowych specjalności na studiach II stopnia na kierunku Biotechnologia;
  2. Przygotowanie, otwarcie i realizacja wielodziedzinowych anglojęzycznych studiów doktoranckich „Life Sciences for Biomedical Research”
  3. Program stypendialny dla najlepszych studentów, doktorantów i młodych doktorów oraz program staży i szkół letnich pn. "Razem dla Europy"
  4. Rozbudowa Biura Karier Wydziału Biologii UW oraz realizacja programu "W stronę uniwersytetu trzeciej generacji” ukierunkowanego na wzmocnienie współpracy jednostek UW i PAN z sektorem przedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu: 15 grudnia 2012 r. – 16 grudnia 2015 r.

Zespół zarządzający projektem

Dr hab. Nadzieja Drela, prof. UW Koordynator merytoryczny Projektu
Dr Magdalena Markowska Asystent Koordynatora Projektu ds. studiów II stopnia
Dr hab. Ewa Borsuk Asystent Koordynatora Projektu ds. studiów III stopnia
Dr hab. Monika Hryniewicz Koordynator merytoryczny Projektu w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN
Dr Katarzyna Piwocka Koordynator merytoryczny Projektu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Dr Joanna Sypecka Koordynator merytoryczny Projektu w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

PRZEDSTAWICIELE SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW W KOMITECIE KOORDYNATORÓW

Prof. dr hab. Grażyna Płucienniczak Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
Dr hab. Tomasz Grabowski Polpharma SA, Starogard Gdański

Człowiek - najlepsza inwestycja