Działalność naukowa – Problematyka badawcza

  • Badanie aktywności przeciwnowotworowej naturalnych składników diety: interakcja z lekami przeciwnowotworowymi. Badania in vitro z wykorzystaniem komórek linii nowotworowych jelita grubego człowieka HT-29 i Caco-2.

  • Rola mikrośrodowiska (komórek prezentujących antygen, hormonów i cytokin) w rozwoju i aktywności supresorowej grasiczych limfocytów T regulatorowych. Badania in vitro z wykorzystaniem niedojrzałych komórek dendrytycznych linii JAWS II i tymocytów izolowanych z grasicy myszy C57BL/6.

  • Mechanizmy tolerancji immunologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem tolerancji transplantacyjnej. Ocena wpływu wybranych czynników immunosupresyjnych na różnicowanie i aktywację komórek dendrytycznych oraz limfocytów regulatorowych człowieka
  • Ocena potencjału immunomodulacyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych
  • Ocena profilu glikozylacji receptorów komórek układu odpornościowego