Prace magisterskie 2017-2014

  • Monika Duda: Ocena aktywności i apoptozy limfocytów T w obecności mezenchymalnych komórek macierzystych człowieka, 2017
  • Marta Zienkiewicz: Ocena ekspresji receptorów PD-L1 i PD-L2 na aktywowanych komórkach linii KG-1 oraz aktywacji limfocytów T przez te komórki, 2016
  • Piotr Barański: Badanie znaczenia receptora PD-1 dla oddziaływań pomiędzy limfocytami T, komórkami dendrytycznymi i komórkami ludzkiego czerniaka złośliwego, 2015
  • Rola estrogenów w dojrzewaniu komórek dendrytycznych, Karina Kaczor, 2015
  • Marta Butrym: Ocena ostrego nacieku makrofagów po przeszczepieniu mioblastów i mezenchymalnych komórek macierzystych do ściany cewki moczowej, 2015
  • Zastosowanie komórek JAWS II aktywowanych przez LPS w powstawaniu limfocytów nTreg in vitro, Sandra Gregier, 2014
  • Zastosowanie komórek JAWS II aktywowanych przez imikwimod w powstawaniu limfocytów nTreg in vitro, Ilona Borycka, 2014
  • Monika Rząca: Wpływ niedojrzałych komórek dendrytycznych, różnicujących w środowisku leków immunosupresyjnych, na generowanie limfocytów T o funkcjach regulatorowych, 2014
  • Zastosowanie komórek JAWS II i deksametazonu w uzyskiwaniu naturalnych regulatorowych limfocytów T w hodowli in vitro, Katarzyna Gugała, 2014
  • Karolina Łukasz: Ocena fenotypu I proliferacji limfocytów T hodowanych w obecności linii komórkowych czerniaka, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu receptora PD-1 I jego ligandów, 2014