Prace magisterskie 2018-2014

Propozycje tematów prac magisterskich, rok akademicki 2020/2021:

Limfocyty B grasicy w rozwoju pochodzących z grasicy limfocytów T regulatorowych u myszy z cukrzycą indukowaną streptozotocyną (prof. Nadzieja Drela, dr Ewelina Kiernozek/ 1 osoba)

Limfocyty B grasicy w rozwoju pochodzących z grasicy limfocytów T regulatorowych u myszy NOD (prof. Nadzieja Drela, dr Ewelina Kiernozek/ 1 osoba)

Odziaływanie mezenchymalnych komórek macierzystych z komórkami odporności wrodzonej (prof. Grażyna Korczak-Kowalska, dr Katarzyna Bocian/ 2 osoby)

Odziaływanie mezenchymalnych komórek macierzystych z komórkami odporności nabytej (prof. Grażyna Korczak-Kowalska, dr Katarzyna Bocian/ 2 osoby)

Rola wybranych białek wirusa SARSCoV-2 w aktywacji inflamasomu ludzkich makrofagów- model in vitro (dr Ewa Kozłowska/ 1 osoba)

 

Prace magisterskie 2018-2014

 • Rola synteniny-1 w endocytozie i szlakach sygnałowych receptora limfotoksyny B, 2018, Małgorzata Świątek
 • Wpływ obecności mezynchymalnych komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego na odsetek limfocytów Treg w środowisku leków immunosupresyjnych, 2018 , Magdalena Niedbała
 • Wpływ mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego na limfocyty T regulatorowe podczas stymulacji alloantygenem w środowisku leków immunosupresyjnych, 2018, Aleksandra Zawadzka
 • Ocena zdolności makrofagów do przenoszenia leków przeciwnowotworowych – badania in vitro, 2018, Rafał Pingwara
 • Ocena aktywności i apoptozy limfocytów T w obecności mezenchymalnych komórek macierzystych człowieka, Monika Duda, 2017
 • Ocena ekspresji receptorów PD-L1 i PD-L2 na aktywowanych komórkach linii KG-1 oraz aktywacji limfocytów T przez te komórki, Marta Zienkiewicz, 2016
 • Badanie znaczenia receptora PD-1 dla oddziaływań pomiędzy limfocytami T, komórkami dendrytycznymi i komórkami ludzkiego czerniaka złośliwego, Piotr Barański, 2015
 • Rola estrogenów w dojrzewaniu komórek dendrytycznych, Karina Kaczor, 2015
 • Marta Butrym: Ocena ostrego nacieku makrofagów po przeszczepieniu mioblastów i mezenchymalnych komórek macierzystych do ściany cewki moczowej, 2015
 • Zastosowanie komórek JAWS II aktywowanych przez LPS w powstawaniu limfocytów nTreg in vitro, Sandra Gregier, 2014
 • Zastosowanie komórek JAWS II aktywowanych przez imikwimod w powstawaniu limfocytów nTreg in vitro, Ilona Borycka, 2014
 • Monika Rząca: Wpływ niedojrzałych komórek dendrytycznych, różnicujących w środowisku leków immunosupresyjnych, na generowanie limfocytów T o funkcjach regulatorowych, 2014
 • Zastosowanie komórek JAWS II i deksametazonu w uzyskiwaniu naturalnych regulatorowych limfocytów T w hodowli in vitro, Katarzyna Gugała, 2014
 • Karolina Łukasz: Ocena fenotypu I proliferacji limfocytów T hodowanych w obecności linii komórkowych czerniaka, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu receptora PD-1 I jego ligandów, 2014