Studia magisterskie

wrzeciono metafazy I oocytów myszy LT/Sv (zdjęcie z pracy magisterskiej Anny Hupałowskiej, 2005)

Warunki przyjęcia

Na studia magisterskie w Zakładzie Embriologii przyjmowane są tylko te osoby, które zaliczyły następujące fakultety:

a także zajęcia obowiązkowe dla danej specjalności.

Tematy prac magisterskich zrobionych w Zakładzie Embriologii (od 2002 roku)

2002

 • Barbara Baranowska: Kiedy w czasie wzrostu i dojrzewania oocytu myszy pojawiają się białka odpowiedzialne za fuzję oocytu z plemnikiem?
 • Maciej Zientarski: Hamowanie aktywności replikacyjnej i transkrypcyjnej przedjądrza żeńskiego przez cytoplazmę wyrośniętego oocytu jajnikowego.

2003

 • Magdalena Szymańska: Ekspresja transgenu LacZ w oogenezie i przedimplantacyjnym rozwoju myszy.
 • Anna Ajduk: Czynnik plemnikowy w oocytach inseminowanych w czasie dojrzewania in vitro lub po aktywacji partenogenetycznej.
 • Aneta Suwińska: Rozwój przedimplantacyjny i poimplantacyjny uzyskanych eksperymentalnie mysich zarodków chimerowych diploidalno-triploidalnych.

2004

 • Barbara Górka: Wpływ przedłużonego traktowania dbcAMP na tempo dojrzewania in vitro oocytów myszy.
 • Monika Białecka: Czy w niedojrzałym lub dojrzewającym oocycie myszy może zachodzić synteza białka CD9?
 • Marta Sikora: Regulacja długości pierwszej mitozy w zarodkach myszy – rola białek mitotycznego punktu kontrolnego i szlaku map kinazy.
 • Ilona Kalaszczyńska: Regulacja pierwszego podziału mejotycznego w oocytach myszy LT/Sv.

2005

 • Aneta Babik: Zdolność blastomeru 4-komórkowego zarodka myszy do indukcji replikacji w jądrze oocytu pierwszorzędowego i wejścia w mitozę w komórce hybrydowej.
 • Łukasz Świech: Analiza rozmieszczenia białka kompleksu prereplikacyjnego (Mcm2) w pęcherzyku zarodkowym i proces dojrzewania in vitro oocytów myszy.
 • Marcin Wawrzyniak: Uzyskanie transgenicznych myszy z indukowalną ekspresją genu reporterowego EGHFP w tetracyklinowym systemie regulowanej ekspresji genów.
 • Anna Hupałowska: Rola białek punktu kontrolnego wrzeciona podziałowego oraz białek odpowiedzialnych za kohezję chromosomów w dojrzewaniu mejotycznym oocytów myszy LT/Sv.
 • Karolina Czaja: Dojrzewanie cytoplazmatyczne i jądrowe oocytów LT/Sv a zdolność do aktywacji pod wpływem plemnika.
 • Anna Wiśniewska: Wpływ podziału blastomerów na rozmieszczenie komórek potomnych w blastocyście.
 • Agnieszka Siek: Czy podziały bruzdkowania mogą być asymetryczne pod wpływem czynników cytoplazmatycznych dojrzewającego oocytu myszy?

2006

 • Maciej Meglicki: Acetylacja i metylacja histonu H3 oraz lokalizacja białka HP1 podczas oogenezy w 1-komórkowym zarodku myszy.
 • Agnieszka Jędrusik: Oocyt myszy zapłodniony w trakcie dojrzewania mejotycznego może ulec aktywacji po ponownym zapłodnieniu w stadium metafazy II.

2007

 • Zuzanna Maria Maciejewska: Regulacja pierwszej mitozy zarodków myszy krzyżówki F1 ( C57BL/CBA/H ) i szczepu LT/Sv. Rola szlaku MAP kinaz ERK1/2 oraz kinazy ERK
 • Karolina Kozdrój: Wpływ proteaz cysteinowych na reorganizację chromatyny męskiej po zapłodnieniu i na przedimplantacyjny rozwój zarodków myszy.
 • Małgorzata Wierzbicka: Fosforylacja seryny 10 histonu H3 podczas dojrzewania mejotycznego oraz po zapłodnieniu dojrzewających o owulowanych oocytów myszy.
 • Krystyna Żyżyńska: Wpływ kolejności podziału dwóch pierwszych blastomerów na lokalizację komórek potomnych w bruzdkującym zarodku myszy i na miejsce tworzenia jamki w blastocyście.

2008

 • Iwona Wiewiór: Ekspresja czynnika transkrypcyjnego Cdx2 w bruzdkującym zarodku myszy po zaindukowaniu przedwczesnej kompakcji i po zniesieniu kompakcji.
 • Eliza Żyłkiewicz: Rola białka CD9 w tworzeniu błonowego bloku przeciwko polispermii - badania na poziomie ultrastruktury.
 • Tomasz Grygorowicz: Fosforylacja seryny 10 histonu H3 chromatyny męskiej w partenogenetycznych zarodkach myszy, inseminowanych w różnym czasie po aktywacji
2009
 • Katarzyna Filimonow: Uzyskiwanie myszy transgenicznych z wprowadzonym genem odwrotnego transaktywatora tetracyklinowego pod kontrolą promotora EF1 α.
 • Marta Teperek: Wpływ fosforylacji seryny 10 histonu H3 na przebieg I i II cyklu komórkowego bruzdkującego zarodka myszy.
 • Ilona Kondratiuk: Występowanie białka Cdx2 w izolowanych blastomerach zarodków myszy.
 • Łukasz Stańczuk: Czy komórki węzła zarodkowego myszy są w stanie różnicować w komórki trofektodermy?
 • Magdalena Januszewska: Wpływ kurkuminy na dojrzewanie oocytów myszy. Fosforylacja H2AX w oocytach myszy.
 • Katarzyna Bazydło: Wpływ kompakcji na występowanie białka Cdx2 w izolowanych blastomerach zarodka myszy.
 • Małgorzata Łuksza: Cytogenetyczna analiza chromosomów plemników człowieka po docytoplazmatycznej iniekcji do oocytów myszy.
2010
 • Aleksandra Flaht: Występowanie czynnika transkrypcyjnego Cdx2 w zarodkach myszy po zaindukowanej przez ECCD-1 dekompakcji blastomerów w stadium 8-16-komórkowym.
2011
 • Joanna Jachowicz: Występowanie i funkcja białka Cdc6 podczas dojrzewania mejotycznego oocytów myszy.
 • Magdalena Krupa: Determinacja losu komórek w przedimplantacyjnym rozwoju zarodka myszy
2012
 • Michał Pasternak: Rola fosforylacji seryny 10 histonu H3 w przedimplantacyjnym rozwoju zarodka myszy.
 • Karolina Jodkowska: Tworzenie chimer wewnątrzgatunkowych (mysz-mysz) i międzygatunkowych (mysz-szczur) z mysich zarodkowych komórek macierzystych oraz mysich i szczurzych bruzdkujących zarodków.
 • Ewa Mazur: Losy komórek wewnętrznych pochodzących z pierwszego i drugiego podziału różnicującego w przedimplantacyjnym zarodku myszy
2013
 • Anna Lenkiewicz: Występowanie i lokalizacja białka Orc2 w 1-4-komórkowych zarodkach myszy.
 • Katarzyna Czajkowska: Białko Orc2 w dojrzewających oocytach myszy: związek z cytoszkieletem mikrotubularnym i możliwa funkcja.
 • Katarzyna Świtoń: Węzeł zarodkowy blastocysty myszy: przeznaczenie komórek vs ich plastyczność
 • Dawid Wolaniuk: Pozareplikacyjne funkcje białka Cdc6 podczas dojrzewania oocytu myszy.
2014
 • Katarzyna Natalia Klimczewska: Rola aPKCζ w hamowaniu ścieżki Hippo w komórkach prekursorowych trofektodermy przedimplantacyjnego zarodka myszy
 • Dorota Sabat: Wpływ starzenia poowulacyjnego i związanego z nim stresu oksydacyjnego na oocyty mysie oraz potencjał rozwojowy otrzymanych z nich zarodków
 • Marcin Szpila: Wpływ starzenia poowulacyjnego na potencjał rozwojowy oocytów mysich
 • Błażej Krupa: Rola kadheryny E w tworzeniu pierwotnej endodermy w zarodku myszy
 • Monika Humięcka: Rozwój zarodkowy myszy uzyskanych w wyniki iniekcji zarodkowych komórek macierzystych do zarodków 8-komórkowych
 • Monika Piołun-Noyszewska: Rola interakcji międzykomórkowych z udziałem ścieżki sygnalizacyjnej Fgf4/MAPK w różnicowaniu komórek macierzystych oraz komórek zarodkowych myszy
2015
 • Anna Małgorzata Stachowiak: Lokalizacja komórek wywodzących się z blastomerów, które nie przeszły polaryzacji w stadium 8-komórkowym. Badania w mysich zarodkach chimerowych
 • Katarzyna Prokurat: Wpływ starzenia poowulacyjnego i różnych warunków hodowli na morfokinetykę przedimplantacyjnych zarodków myszy
2016
 • Karolina Rogala: Tworzenie wrzeciona acentriolarnego w bezjądrowych połówkach pierwszorzędowych oocytów myszy
 • Agnieszka Kiełbasa: Wpływ starzenia i związanego z nim stresu oksydacyjnego na regulację oscylacji Ca2+ w oocytach myszy
 • Michał Brouze: Wpływ starzenia poowulacyjnego na pierwszy cykl komórkowy w zarodku myszy
 • Patrycja Strączyńska: Wpływ starzenia poowulacyjnego na wybrane aspekty funkcjonalności mitochondriów w oocytach mysich
 • Maria Guzewska: Jak przebiega różnicowanie komórek ICM zarodków, do których mikroiniekcyjnie wprowadzono komórki ES?
 • Katarzyna Wilczak: Zdolności regulacyjne chimer zbudowanych z komponentów różniących się stadium rozwoju
2017
 • Aleksandra Pompa: Analiza wybranych modyfikacji histonu H3 w dojrzewających oocytach chomika dżungarskiego i hybrydowych zygotach mysz-chomik
 • Katarzyna Krysztofiak: Rola fosforylacji seryny 10 histonu H3 w organizacji heterochromatyny na wczesnych etapach przedimplantacyjnego rozwoju zarodka myszy