Warunki przyjęcia na studia licencjackie w Zakładzie Embriologii:

1. Pracę licencjacką w Zakładzie Embriologii mogą wykonywać studenci Biologii i Biotechnologii.
O przyjęciu na specjalizację do Zakładu Embriologii decydują oceny z Biologii rozwoju. Zakład może przyjąć maksymalnie 5 osób.


2. Przyjmowane są tylko te osoby, które zaliczyły w czasie pierwszych dwóch lat studiów następujące przedmioty podstawowe:
a. Biologia komórki
b. Biologia rozwoju
c. Genetyka


3. W V i VI semestrze studenci zaliczają 3 zajęcia fakultatywne i 3 wykłady z grupy zajęć obowiązkowych dla specjalności Biologia lub Biotechnologia oraz 3 zajęcia fakultatywne i 3 wykłady spośród przedmiotów do wyboru. Lista przedmiotów obowiązkowych dla tych specjalności podana jest w Informatorze.


4. W VI semestrze studenci zaliczają pracownię licencjacką, podczas której przygotowywana jest praca licencjacka. Praca ta może mieć charakter teoretycznej pracy przeglądowej, lub zawierać dodatkowo opis doświadczenia przeprowadzonego przez studenta (ale patrz punkt 5).


5. Warunkiem wykonania w ramach pracowni licencjackiej praktycznego zadania badawczego jest zaliczenie fakultetu Embriologia eksperymentalna ssaków, który odbywa się w semestrze zimowym. Zaliczenie tego fakultetu jest sugerowane dla wszystkich studentów wykonujących pracę licencjacką w Zakładzie Embriologii, ale nie jest konieczne dla uzyskania dyplomu licencjata.


6. Wykonanie licencjatu w Zakładzie Embriologii nie jest równoważne z odbyciem fakultetu Embriologia eksperymentalna ssaków. Nie jest też wymagane do rozpoczęcia studiów magisterskich w naszym zakładzie (wymagany jest natomiast fakultet Embriologia eksperymentalna ssaków).

Tematy prac licencjackich (praktycznych i teoretycznych), które wykonywane były w Zakładzie Embriologii

2002

 • Sylwia Kuć: Klonowanie dorosłych ssaków metodą transplantacji jąder komórkowych

 • Monika Białecka: Aktywacja oocytu w trakcie zapłodnienia

 • Dominika Krysińska: Transplantacja jąder pierwotnych i pregametycznych komórek płciowych u myszy

 • Marta Sikora: Rozpoznawanie i fuzja gamet podczas zapłodnienia u ssaków

 • Barbara Górka: Aktywacja genomu zarodkowego u ssaków

 • Anna Oleksiak: Klony (wieloraczki) u ssaków powstałe w wyniku zabiegów eksperymentalnych przeprowadzanych na zarodkach

2003

 • Anna J. Wiśniewska: Polarność i symetria komórki jajowej i przedimplantacyjnego zarodka myszy

 • Agnieszka Siek: Myszy "nokautowe" w badaniach nad zapłodnieniem

 • Karolina Czaja: Rozwój zarodków chimerowych uzyskanych przez agregację normalnych zarodków z zarodkami partenogenetycznymi gynogenetycznymi i androgenetycznymi

 • Marcin Wawrzyniak: Mechanizm bloku przeciwko polispermii u myszy

 • Łukasz Świech: Regulacja inicjacji replikacji DNA w komórkach somatycznych i zarodkowych

 • Anna Hupałowska: Rola cyklin D w kontroli cyklów komórkowych

2004

 • Agnieszka Jędrusik: Geny efektu matczynego u ssaków

 • Maciej Meglicki: Zmiany w acetylacji histonu H3 w wybranych stadiach oogenezy i podczas dojrzewania mejotycznego oocytów myszy

 • Tomasz Grygorowicz: Zarodkowe komórki macierzyste: totipotencja i różnicowanie

2005

 • Eliza Żyłkiewicz: Czy w zapłodnieniu u ssaków występuje chemotaksja plemnika?

 • Krystyna Żyżyńska: Lokalizacja białka LKB1/PAR4 w pierwszych etapach zapłodnienia u myszy

 • Karolina Kozdrój: Dynamika rozpadu otoczki jądrowej podczas dojrzewania mejotycznego oocytu myszy

 • Anna Witkowska: Porównanie mysich i ludzkich zarodkowych komórek macierzystych

 • Małgorzata Wierzbicka: Pierwotne komórki zarodkowe myszy. Perspektywa klonowania terapeutycznego

2006

 • Katarzyna Filimonow: Bierny transport między zarodkiem i II ciałkiem kierunkowym w zygotach i 2-komórkowych zarodkach myszy

 • Ilona Kondratiuk: Określenie położenia miejsca wnikania plemnika na powierzchni oocytu w stosunku do II ciałka kierunkowego

 • Iwona Wewiór: Przyżyciowe obserwacje chromatyny w dojrzewających oocytach myszy

 • Małgorzata Łuksza: Preimplantacyjna diagnostyka genetyczna

2007

 • Antoni Małagocki: Kształtowanie się w dojrzewających oocytach myszy zdolności do generowania oscylacji (Ca 2+) I

 • Marta Teperek: Obecność i lokalizacja białka HP1 w jądrach blastomerów bruzdkującego zarodka myszy

 • Łukasz Stańczuk: Kiedy w czasie formowania się blastocysty myszy białko Oct-4 zanika w komórkach prekursorowych trofoblastu

 • Katarzyna Bazydło: Blok przeciw polispermii w przestrzeni okołożółtkowej oocytów myszy

2008
 • Aleksandra Flaht: Rola tyrozynowych kinaz z rodziny Src w tworzeniu się błonowego bloku przeciwko polispermii w oocytach myszy
2009
 • Magdalena Krupa: Analiza molekularna izoform mRNA białka Cdc42 w oocytach i zarodkach myszy
 • Joanna Jachowicz: Obecność i lokalizacja białka Cdc6 podczas i cyklu komórkowego zarodka myszy
 • Evelin Witkowska: Dojrzewanie oocytu i zapłodnienie u psowatych (Canidae)
 • Ewa Bielczyk: Zmiany ekspresji genów odpowiedzialnych za różnicowanie komórek w przedimplantacyjnym zarodku myszy
 • Anna Lenkiewicz: Lokalizacja białek Nanog, Gata4 i EndoA będących markerami epiblastu i hipoblastu w różnych stadiach przedimplantacyjnego rozwoju myszy
2010
 • Michał Pasternak: Wpływ interfazowej aktywności kinaz Aurora w zygotach myszy na regulację ekspresji wczesnych genów zarodkowych i przedimplantacyjny rozwój zarodka
 • Ewa Mazur: Rola fosforylacji seryny 10 histonu H3 w procesie rekondensacji jądra plemnika
 • Karolina Jodkowska: Poziom mRNA dla Cdx2 w blastomerach 8-komórkowego zarodka jest zróżnicowany
2011
 • Katarzyna Czajkowska: Występowanie i lokalizacja białka Orc2 w pierwszorzędowych i dojrzewających oocytach myszy
 • Katarzyna Świtoń: Czy węzły zarodkowe wyizolowane z późnych, 4,5-dniowych blastocyst myszy są zdolne do odtworzenia warstwy pierwotnej endodermy podczas hodowli in vitro?
2012
 • Monika Eliza Ostrowska: Czy w trakcie czwartego podziału bruzdkowania zarodka myszy determinowany jest wzór ekspresji genu cdx2 we wczesnej blastocyście?
 • Marcin Szpila: Zróżnicowanie komórek potomnych spolaryzowanych blastomerów 1/8 dzielących się konserwatywnie i różnicująco
 • Monika Wiśniewska: Zróżnicowanie komórek potomnych niespolaryzowanych blastomerów 1/8 dzielących się konserwatywnie i różnicująco
 • Monika Paulina Piołun-Noyszewska: Białka kompleksów pre-replikacyjnych w przedjądrzach zarodków partenogenetycznych uzyskanych po aktywacji oocytów dojrzewających
2013
 • Paweł Krasowski: Lokalizacja komórek zróżnicowanych pod względem czasu polaryzacji w mysim zarodku chimerowym
2014
 • Paulina Swoboda: Rola komórek pęcherzykowych w dojrzewaniu mejotycznym oocytów jajnikowych
 • Katarzyna Krysztofiak: Wpływ norkantarydyny, inhibitora białka Cdc6, na polimeryzację mikrotubul w cytoplastach uzyskanych z oocytów dojrzewających myszy
2015
 • Aleksandra Pompa: Analiza wybranych modyfikacji epigenetycznych histonu H3 w oocytach chomika dżungarskiego (Phodopus sungorus)
2016
 • Grażyna Szymczak: Zmiany w organizacji wrzeciona podczas bruzdkowania zarodka myszy a lokalizacja białka Orc2
2017
 • Julia Michalkiewicz: Rola dimetylacji lizyny 9 histonu H3 w regulacji pierwszego podziału mitotycznego zygoty myszy